pencarian diatas.

sigit tolong pencerahannya – 2007/09/20 22:57 assalamu^alaikum…habib munjir yg saya
hormati ,saya minta pencerahannya atas isi file ini:

] Adakah Peringatan Maulid Nabi dalam ISLAM….?
forum intelektual muslim
Thu, 07 Sep 2006 19:50:36 -0700

Cinta Sejati Kepada Sang Nabi Shallahu alaihi wa
sallam
Penulis: Ustadz Abdullah Zaen, Lc.
(Mahasiswa S2 Universitas Islam Madinah)

HUKUM MENCINTAI NABI SHALALLAHU ALAIHI WA SALLAM
Pada suatu hari Umar bin Khattab berkata kepada
Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam, Wahai
Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari
segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri .
Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam pun
menjawab, Tidak, demi Alloh, hingga aku lebih
engkau cintai daripada dirimu sendiri . Maka
berkatalah Umar, Demi Alloh, sekarang engkau lebih
aku cintai daripada diriku sendiri! . (HR.
Al-Bukhari) [HR. Al-Bukhari dalam Shahihnya, lihat
Fath al-Bari (XI/523) no: 6632]

Di lain kesempatan, Rasulullah shalallahu alaihi wa
sallam menegaskan, Demi Alloh, salah seorang dari
kalian tidak akan dianggap beriman hingga diriku lebih
dia cintai dari pada orang tua, anaknya dan seluruh
manusia . (HR. Al-Bukhari dan Muslim) [HR.
Al-Bukhari dalam Shahihnya, lihat Fath al-Bari (I/58)
no: 15, dan Muslim dalam Shahihnya (I/67 no: 69)]

Banyak sekali hadits-hadits yang senada dengan dua
hadits di atas, yang menekankan wajibnya mencintai
Nabi shalallahu alaihi wa sallam, karena hal itu
merupakan salah satu inti agama, hingga keimanan
seseorang tidak dianggap sempurna hingga dia
merealisasikan cinta tersebut. Bahkan seorang muslim
tidak mencukupkan diri dengan hanya memiliki rasa
cinta kepada Nabi shalallahu alaihi wa sallam saja,
akan tetapi dia dituntut untuk mengedepankan
kecintaannya kepada Rasulullah shalallahu alaihi wa
sallam -tentunya setelah kecintaan kepada Alloh- atas
kecintaan dia kepada dirinya sendiri, orang tua, anak
dan seluruh manusia.

POTRET KECINTAAN PARA SAHABAT KEPADA NABI SHALALLAHU
ALAIHI WA SALLAM
Bicara masalah cinta Rasul shalallahu alaihi wa
sallam, para sahabat Nabi shalallahu alaihi wa
sallam, tanpa diragukan lagi adalah orang terdepan
dalam perealisasian kecintaan mereka kepada Beliau
shalallahu alaihi wa sallam. Mengapa? Sebab cinta
dan kasih sayang merupakan buah dari perkenalan, dan
para sahabat merupakan orang yang paling mengenal dan
paling mengetahui kedudukan Rasulullah shalallahu
alaihi wa sallam, maka tidak mengherankan jika
cinta mereka kepada Beliau jauh lebih besar dan lebih
dalam dibandingkan kecintaan orang-orang yang datang
sesudah mereka.

Di antara bukti perkataan di atas, adalah suatu
kejadian yang terekam dalam sejarah yaitu:
Perbincangan yang terjadi antara Abu Sufyan bin Harb
sebelum ia masuk Islam- dengan sahabat Zaid bin
ad-Datsinah rodhiallohu anhu ketika beliau tertawan
oleh kaum musyrikin lantas dikeluarkan oleh penduduk
Mekkah dari tanah haram untuk dibunuh. Abu Sufyan
berkata, Ya Zaid, maukah posisi kamu sekarang
digantikan oleh Muhammad dan kami penggal lehernya,
kemudian engkau kami bebaskan kembali ke
keluargamu? . Serta merta Zaid menimpali, Demi
Alloh, aku sama sekali tidak rela jika Muhammad
sekarang berada di rumahnya tertusuk sebuah duri,
dalam keadaan aku berada di rumahku bersama
keluargaku!!! . Maka Abu Sufyan pun berkata,
Tidak pernah aku mendapatkan seseorang mencintai
orang lain seperti cintanya para sahabat Muhammad
kepada Muhammad! . [Al-Bidayah wa an-Nihayah, karya
Ibnu Katsir (V/505), dan kisah ini diriwayatkan pula
oleh al-Baihaqy dalam Dalail an-Nubuwwah (III/326)]

Kisah lain diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik
rodhiallohu anhu, Di tengah-tengah berkecamuknya
peperangan Uhud, tersebar desas-desus di antara
penduduk Madinah bahwa Nabi shalallahu alaihi wa
sallam terbunuh, hingga terdengarlah isakan tangisan
di penjuru kota Madinah. Maka keluarlah seorang wanita
dari kalangan kaum Anshar dari rumahnya, di
tengah-tengah jalan dia diberitahu bahwa bapaknya,
anaknya, suaminya dan saudara kandungnya telah tewas
terbunuh di medan perang. Ketika dia memasuki
sisa-sisa kancah peperangan, dia melewati beberapa
jasad yang bergelimpangan, Siapakah ini? , tanya
perempuan itu. Bapakmu, saudaramu, suamimu dan
anakmu! , jawab orang-orang yang ada di situ.
Perempuan itu segera menyahut, Apa yang terjadi
dengan Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam?! .
Mereka menjawab, Itu ada di depanmu . Maka
perempuan itu bergegas menuju Rasulullah shalallahu
alaihi wa sallam dan menarik bajunya seraya
berkata, Demi Alloh wahai Rasulullah, aku tidak
akan mempedulikan (apapun yang menimpa diriku) selama
engkau selamat! . [Disebutkan oleh al-Haitsami dalam
Majma az-Zawaid (VI/115), dan dia berkata,
Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Ausath dari
syaikhnya Muhammad bin Su aib dan aku tidak
mengenalnya, sedangkan perawi yang lain adalah
terpercaya . Diriwayatkan pula oleh Abu Nu aim
dalam al-Hilyah (II/72, 332)]. Demikianlah sebagian
dari potret kepatriotan para sahabat Nabi shalallahu
alaihi wa sallam dalam mengungkapkan rasa cinta
mereka kepada Rasulullah shalallahu alaihi wa
sallam.

PAHALA BAGI ORANG YANG MENCINTAI NABI SHALALLAHU
ALAIHI WA SALLAM
Tentunya cinta Nabi shalallahu alaihi wa sallam
merupakan suatu ibadah yang amat besar pahalanya.
Banyak ayat-ayat Al Quran maupun hadits-hadits Nabi
shalallahu alaihi wa sallam yang menjelaskan
ganjaran yang akan diperoleh seorang hamba dari
kecintaan dia kepada Rasulullah shalallahu alaihi
wa sallam. Di antara dalil-dalil tersebut:

Anas bin Malik rodhiallohu anhu mengisahkan, Ada
seseorang yang bertanya kepada Nabi shalallahu
alaihi wa sallam tentang hari kiamat, Kapankah
kiamat datang? . Nabi pun shalallahu alaihi wa
sallam menjawab, Apa yang telah engkau persiapkan
untuk menghadapinya? . Orang itu menjawab, Wahai
Rasulullah, aku belum mempersiapkan shalat dan puasa
yang banyak, hanya saja aku mencintai Alloh dan
Rasul-Nya shalallahu alaihi wa sallam . Maka
Rasulullah pun shalallahu alaihi wa sallam
bersabda, Seseorang (di hari kiamat) akan bersama
orang yang dicintainya, dan engkau akan bersama yang
engkau cintai . Anas pun berkata, Kami tidak
lebih bahagia daripada mendengarkan sabda Nabi
shalallahu alaihi wa sallam, Engkau akan bersama
orang yang engkau cintai . Anas kembali berkata,
Aku mencintai Nabi shalallahu alaihi wa sallam,
Abu Bakar dan Umar, maka aku berharap akan bisa
bersama mereka (di hari kiamat), dengan cintaku ini
kepada mereka, meskipun aku sendiri belum (bisa)
beramal sebanyak amalan mereka . [ HR. Al-Bukhari
dalam Shahihnya, lihat Fath al-Bari (X/557 no: 6171)
dan at-Tirmidzi dalam Sunannya (no: 2385)]

Adakah keberuntungan yang lebih besar dari tinggal
bersama Nabi shalallahu alaihi wa sallam dan para
sahabatnya di surga kelak??

HAKIKAT CINTA PADA NABI SHALALLAHU ALAIHI WA SALLAM
DAN RAGAM MANUSIA DI DALAMNYA
Setelah kita sedikit membahas tentang hukum mencintai
Nabi shalallahu alaihi wa sallam, beberapa potret
cinta para sahabat kepada Beliau shalallahu alaihi
wa sallam, serta ganjaran yang akan diraih oleh orang
yang mencintai Rasulullah shalallahu alaihi wa
sallam, ada perkara yang amat penting untuk kita
ketahui berkenaan dengan masalah ini, yaitu:
bagaimanakah sebenarnya hakikat cinta kepada
Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam?,
bagaimanakah seorang muslim mengungkapkan rasa
cintanya kepada al-Habib al-Mushthafa shalallahu
alaihi wa sallam?, Apa saja yang harus
direalisasikan oleh seorang muslim agar dia dikatakan
telah mencintai Nabi shalallahu alaihi wa sallam?.
Masalah ini perlu kita angkat, karena di zaman ini
banyak orang yang menisbatkan diri mereka ke agama
Islam mengaku bahwa mereka telah mencintai Rasulullah
shalallahu alaihi wa sallam dan telah
mengagungkannya. Akan tetapi apakah setiap orang yang
mengaku telah merealisasikan sesuatu, dapat diterima
pengakuannya? Ataukah kita harus melihat dan menuntut
darinya bukti-bukti bagi pengakuannya?. Tentunya
alternatif yang kedua-lah yang seyogyanya kita ambil.

Manusia telah terbagi menjadi tiga golongan dalam
memahami makna cinta kepada Nabi shalallahu alaihi
wa sallam:

1. Golongan yang berlebih-lebihan.
2. Golongan yang meremehkan.
3. Golongan tengah.

Kita mulai dari golongan tengah, yakni yang benar
dalam memahami makna cinta kepada Nabi shalallahu
alaihi wa sallam. Golongan ini senantiasa
menjadikan Al Quran dan As Sunnah sebagai landasan
mereka dalam mengungkapkan rasa cinta mereka kepada
Nabi shalallahu alaihi wa sallam. Mereka pun
meneladani para generasi awal umat ini (baca: salafush
shalih) dalam mengungkapkan rasa cinta kepada Beliau
shalallahu alaihi wa sallam, karena salafush shalih
adalah generasi terbaik umat ini, sebagaimana yang
telah ditegaskan oleh Nabi kita shalallahu alaihi
wa sallam dalam suatu hadits yang diriwayatkan Al
Bukhari dan Muslim, Sebaik-baik manusia adalah
generasiku (para sahabat), kemudian generasi sesudah
mereka (para tabi in), kemudian generasi sesudah
mereka (para tabi it tabi in) . [HR. Al-Bukhari
dalam Shahihnya, lihat Fath al-Bari (V/258-259, no:
2651), dan Muslim dalam Shahihnya (IV/1962, no: 2533)]

Di antara bukti kecintaan mereka yang hakiki kepada
Beliau shalallahu alaihi wa sallam, antara lain:

1. Meyakini bahwa Beliau shalallahu alaihi wa
sallam benar-benar utusan Alloh subhanahu wa ta ala,
dan Beliau adalah Rasul yang jujur dan terpercaya,
tidak berdusta maupun didustakan. Juga beriman
bahwasanya beliau shalallahu alaihi wa sallam
adalah Nabi yang paling akhir, penutup para nabi.
Setiap ada yang mengaku-aku sebagai nabi sesudah
beliau shalallahu alaihi wa sallam pengakuannya
adalah dusta, palsu dan batil. [Syarh al-Arba in
an-Nawawiyah, oleh Syeikh Muhammad bin Shalih
al-Utsaimin hal: 137, Ad-Durar as-Saniyyah bi Fawaid
al-Arba in an-Nawawiyah, hal 38, Syarh al-Arba in
an-Nawawiyah, oleh Syeikh Shalih Alu Syaikh, hal. 56]
2. Menaati perintah dan menjauhi larangannya. Alloh
menegaskan,
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانتَهُوا
Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka
terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka
tinggalkanlah . (QS Al-Hasyr: 7)
3. Membenarkan berita-berita yang beliau sampaikan,
baik itu berupa berita-berita yang telah terjadi
maupun yang belum terjadi, karena berita-berita itu
adalah wahyu yang datang dari Alloh subhanahu wa
ta ala. Di dalam Al Quran,
وَمَا يَنطِقُ عَنِ
الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا
وَحْيٌ يُوحَى
Dan tiadalah yang diucapkannya itu, menurut
kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain
hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya) (QS.
An-Najm: 3-4)
4. Beribadah kepada Alloh dengan tata-cara yang
telah diajarkan oleh Rasulullah shalallahu alaihi
wa sallam, tanpa ditambah-tambah ataupun dikurangi.
Alloh subhanahu wa ta ala berfirman,
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي
رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ
Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah
itu suri teladan yang baik bagimu . (QS Al-Ahzab;
21)
Juga Nabi kita shalallahu alaihi wa sallam
telah menjelaskan, Barang siapa yang melakukan
suatu amalan yang tidak sesuai dengan petunjukku, maka
amalan itu akan ditolak . [HR. Muslim dalam
Shahihnya (III/1344 no 1718)]
5. Meyakini bahwa syariat yang berasal dari Nabi
shalallahu alaihi wa sallam setingkat dengan
syari at yang datang dari Alloh subhanahu wa
ta ala dari segi keharusan untuk mengamalkannya,
karena apa yang disebutkan di dalam As Sunnah, serupa
dengan apa yang disebutkan di dalam Al Quran [Syarh
al-Arba in an-Nawawiyah, oleh Syeikh Muhammad bin
Shalih al-Utsaimin hal: 138]. Alloh subhanahu wa
ta ala berfirman:
مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ
فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ
Barang siapa yang menaati Rasul itu,
sesungguhnya ia telah menaati Alloh . (QS An-Nisa:
80)
6. Membela Rasulullah shalallahu alaihi wa
sallam tatkala Beliau masih hidup, dan membela
ajarannya setelah beliau wafat. Dengan cara menghafal,
memahami dan mengamalkan hadits-hadits Nabi shalallahu
alaihi wa sallam. Juga menghidupkan sunnahnya dan
menyebarkannya di masyarakat.
7. Mendahulukan cinta kepadanya dari cinta kepada
selainnya. Sebagaimana kisah yang dialami oleh Umar di
atas Akan tetapi jangan sampai dipahami bahwa cinta
kita kepada Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam
akan membawa kita untuk bersikap ghuluw
(berlebih-lebihan), sehingga mengangkat kedudukan
beliau melebihi kedudukan yang Alloh subhanahu wa
ta ala karuniakan kepada Nabi-Nya. Sebagaimana
halnya perbuatan sebagian orang yang membersembahkan
ibadah-ibadah yang seharusnya dipersembahkan hanya
kepada Alloh subhanahu wa ta ala, dia persembahkan
untuk Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam.
Contohnya: beristighatsah (meminta pertolongan) dan
memohon kepadanya, meyakini bahwa beliau mengetahui
semua perkara-perkara yang gaib, dan lain sebagainya.
Jauh-jauh hari Nabi kita shalallahu alaihi wa
sallam telah memperingatkan umatnya agar tidak
terjerumus ke dalam sikap ekstrem ini, Janganlah
kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana
orang-orang Nashrani berlebih-lebihan dalam memuji
(Isa) bin Maryam, sesungguhnya aku hanyalah hamba-Nya,
maka ucapkanlah (bahwa aku): hamba Alloh dan
rasul-Nya . (HR. Al-Bukhari) [HR. Al-Bukhari dalam
Shahihnya, lihat Fath al-Bari (VI/478 no: 3445)].
8. Termasuk tanda mencintai Rasulullah shalallahu
alaihi wa sallam, adalah mencintai orang-orang yang
dicintainya. Mereka antara lain: keluarga dan
keturunannya (ahlul bait), para sahabatnya [Asy-Syifa
bita rifi Huquq al-Mushthafa, karya al-Qadli
Iyadl (II/573), Majmu Fatawa Ibn Taimiyah
(III/407), untuk pembahasan lebih luas silahkan lihat:
Huquq an-Nabi Ala Ummatihi fi Dhaui al-Kitab wa
as-Sunnah, karya Prof. Dr. Muhammad bin Khalifah
at-Tamimi (I/344-358)], serta setiap orang yang
mencintai beliau shalallahu alaihi wa sallam. Juga
masih dalam kerangka mencintai Nabi shalallahu
alaihi wa sallam, adalah kewajiban untuk memusuhi
setiap orang yang memusuhinya serta menjauhi orang
yang menyelisihi sunnahnya dan berbuat bid ah
[Asy-Syifa bi Ta rifi Huquq al-Mushthafa,(2/575),
untuk pembahasan lebih lanjut silahkan lihat: Huquq
an-Nabi Ala Ummatihi (I/359-361)].
Adapun golongan yang meremehkan Nabi shalallahu
alaihi wa sallam, adalah orang-orang yang lalai
dalam merealisasikan kecintaan kepada Rasulullah
shalallahu alaihi wa sallam. Mereka tidak
memperhatikan hak-hak Nabi shalallahu alaihi wa
sallam yang telah disebutkan di atas.

Di antara potret peremehan mereka adalah: Sangkaan
mereka bahwa hanya dengan meyakini kerasulan Nabi
Muhammad shalallahu alaihi wa sallam sudah cukup
untuk merealisasikan cinta kepada Beliau shalallahu
alaihi wa sallam, tanpa harus capek-capek
mengikuti tuntunannya dalam kehidupan sehari-hari.

Bahkan di antara mereka ada yang belum bisa menerima
dengan hati legowo tentang kema shuman
(dilindunginya) Beliau shalallahu alaihi wa sallam
dari kesalahan-kesalahan dalam menyampaikan wahyu,
sehingga perlu untuk dikritisi. Sebagaimana yang
digembar-gemborkan oleh koordinator JIL, Ulil Abshar
Abdalla, Menurut saya: Rasul Muhammad Saw adalah
tokoh historis yang harus dikaji dengan kritis,
(sehingga tidak hanya menjadi mitos yang dikagumi
saja, tanpa memandang aspek-aspek beliau sebagai
manusia yang juga banyak kekurangannya), sekaligus
panutan yang harus diikuti (qudwah hasanah) (Islam
Liberal & Fundamental, Sebuah Pertarungan Wacana, Ulil
Abshar Abdalla dkk, hal 9-10).

Ada juga yang merasa berat untuk meyakini bahwa
tuntunan Nabi shalallahu alaihi wa sallam bisa
diterapkan di segala zaman, sehingga harus
bergotong royong untuk menyusun fikih gaya baru,
yang digelari Fikih Lintas Agama. Dengan alasan
fiqih klasik tidak mampu lagi menampung
perkembangan kebutuhan manusia modern, termasuk soal
dimensi hubungan agama-agama (Fiqih Lintas Agama,
Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis, Nurcholis
Madjid dkk, hal: ix).

Di antara bentuk peremehan terhadap Beliau shalallahu
alaihi wa sallam: ulah Koran Denmark
Jyllands-Posten , pada hari Sabtu, 26 Sya ban
1426 / 30 September 2005, dengan memuat karikatur
penghinaan terhadap Rasulullah shalallahu alaihi wa
sallam. Akhzahumullah wa qatha a aidiyahum, amien

Dan masih banyak contoh-contoh nyata lainnya yang
menggambarkan beraneka ragamnya kekurangan banyak
orang yang menisbatkan diri mereka kepada agama Islam
dalam merealisasikan cinta mereka kepada Rasulullah
shalallahu alaihi wa sallam. Yang itu semua
bermuara pada penyakit tidak dijadikannya Al Quran dan
As Sunnah dan pemahaman salaf sebagai barometer dalam
mengukur kecintaan kepada Nabi shalallahu alaihi wa
sallam.

Golongan ketiga adalah orang-orang yang ghuluw, yaitu
mereka yang berlebih-lebihan dalam mengungkapkan cinta
mereka kepada Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa
sallam, hingga mereka mengada-adakan amalan-amalan
yang sama sekali tidak disyari atkan oleh Alloh
subhanahu wa ta ala dan Rasul-Nya shalallahu
alaihi wa sallam, dan tidak pernah dilakukan oleh
salafush shalih yang mana mereka adalah orang-orang
yang paling tinggi kecintaannya kepada Beliau
shalallahu alaihi wa sallam. Golongan ketiga ini
mengira bahwa amalan-amalan tersebut merupakan bukti
kecintaan mereka kepada Nabi kita shalallahu alaihi
wa sallam.

Di antara sikap ekstrem yang mereka tampakkan;
berlebihan dalam mengagung-agungkan Nabi shalallahu
alaihi wa sallam, hingga menyifatinya dengan
sifat-sifat yang merupakan hak prerogatif Alloh
subhanahu wa ta ala. Di antara bukti sikap ini
adalah apa yang ada dalam Qashidah al-Burdah
yang sering disenandungkan dalam acara peringatan
maulid Nabi shalallahu alaihi wa sallam:

يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَا
لِي مَنْ أَلُوْذُ بِهِ
سِوَاكَ عِنْدَ حُلُوْلِ
الْحَادِثِ العَمِمِ
فَإِنَّ مِنْ جُوْدِكَ
الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا
وَمِنْ عُلُوْمِكَ عِلْمُ
اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ

Wahai insan yang paling mulia (Muhammad shalallahu
alaihi wa sallam)!
Tiada seseorang yang dapat kujadikan perlindungan
selain dirimu, ketika datang musibah yang besar.
Karena kebaikan dunia dan akhirat adalah sebagian
kedermawananmu, dan sebagian dari ilmumu adalah ilmu
lauh (mahfudz) dan qalam (Tabrid al-Buldah fi
Tarjamati Matn al-Burdah, M. Atiq Nur Rabbani, hal:
56).

La haula wa la quwwata illa billah Bukankah kita
diperintahkan untuk memohon perlindungan hanya kepada
Alloh subhanahu wa ta ala ketika tertimpa musibah??
(Lihat: QS Al An am: 17 dan At Taghabun: 11).
Bukankah kebaikan dunia dan akhirat bersumber dari
Alloh semata?! Kalau bukan kenapa kita selalu
berdo a: Rabbana atina fid dun-ya hasanah wa fil
akhirati hasanah ??. Terus kalau ilmu lauh
mahfudz dan ilmu qalam adalah sebagian dari ilmu Nabi
Muhammad shalallahu alaihi wa sallam, lantas apa
yang tersisa untuk Robb kita Alloh subhanahu wa
ta ala??!!. Inaa lillahi wa inna ilaihi raji un

Di antara amalan yang sering dipergunakan sebagai
sarana untuk mengungkapkan rasa cinta mereka kepada
Nabi shalallahu alaihi wa sallam adalah merayakan
peringatan maulid Nabi shalallahu alaihi wa sallam.
Sampai-sampai sudah menjadi budaya, hingga timbul
semacam ketakutan moral diasingkan dari arena sosial
jika tidak mengikutinya. Bahkan ada yang merasa
berdosa jika tidak turut menyukseskannya.

Pernahkah terbetik pertanyaan dalam benak mereka:
Apakah perayaan maulid Nabi shalallahu alaihi wa
sallam ini pernah diperintahkan oleh Beliau shalallahu
alaihi wa sallam? Apakah para sahabat Nabi
shalallahu alaihi wa sallam pernah mengerjakannya?
Atau mungkin salah seorang dari generasi Tabi in
atau Tabi it tabi in pernah merayakannya? Kenapa
pertanyaan-pertanyaan ini perlu untuk diajukan? Karena
merekalah generasi yang telah dipuji oleh Nabi
shalallahu alaihi wa sallam sebagai generasi
terbaik umat ini, dan Beliau shalallahu alaihi wa
sallam telah kabarkan bahwa perpecahan serta bid ah
akan menjamur setelah masa mereka berlalu. Ditambah
lagi merekalah orang-orang yang paling sempurna dalam
merealisasikan kecintaan kepada Beliau shalallahu
alaihi wa sallam.

Merujuk kepada literatur sejarah, kita akan dapatkan
bahwa acara maulid Nabi shalallahu alaihi wa sallam
tidak pernah sekalipun dirayakan pada masa tiga
generasi awal umat ini, banyak sekali para ulama kita
yang menegaskan hal ini.

Di antara para ulama yang menjelaskan bahwa Maulid
Nabi shalallahu alaihi wa sallam tidak pernah
dikerjakan pada masa-masa itu:

1. Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalany, sebagaimana
yang dinukil oleh as-Suyuthi dalam Husn al-Maqshid fi
Amal al-Maulid lihat al-Hawi lil Fatawa (I/302).
2. Al-Hafidz Abul Khair as-Sakhawy, sebagaimana
yang dinukil oleh Muhammad bin Yusuf ash-Shalihy dalam
Subul al-Huda wa ar-Rasyad fi Sirati Khairi al- Ibad
(I/439).
3. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dalam Iqtidha
ash-Shirath al-Mustaqim, (I/123).
4. Ibnul Qayyim, dalam kitabnya I lam
al-Muwaqqi in, (II/390-391).
5. Al-Imam Tajuddin Umar bin Lakhmi al-Fakihani, di
dalam risalahnya: Al-Maurid fi al-Kalami ala
al-Maulid, hal: 8.
6. Al-Imam Abu Zur ah al-Waqi, sebagaimana yang
dinukil oleh Ahmad bin Muhammad bin ash-Shiddiq dalam
kitabnya Tasynif al-Adzan, hal: 136.
7. Ibnu al-Haj, dalam kitabnya al-Madkhal
(II/11-12, IV/278).
8. Abu Abdillah Muhammad al-Hafar, sebagaimana yang
dinukil oleh Ahmad bin Yahya al-Wansyarisi dalam
kitabnya al-Mi yar al-Mu rib wa al-Jami
al-Mughrib an Fatawa Ulama Ifriqiyah wa al-Andalus
wa al-Maghrib, (VII/99-100).
9. Muhammad Abdussalam asy-Syuqairi, dalam kitabnya
as-Sunan wa al-Mubtada at al-Muta alliqah bi
al-Adzkar wa ash-Shalawat, hal: 139.
10. Ali Fikri, dalam kitabnya al-Muhadharat
al-Fikriyah, hal: 128.

Lantas siapakah dan kapankah maulid pertama kali
diadakan?
Maulid pertama kali dirayakan pada abad ke empat
hijriah (kurang lebih empat ratus tahun sesudah
wafatnya Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam)
oleh seorang yang bernama al-Mu iz lidinillah
al- Ubaidi, salah seorang raja Kerajaan al-Ubaidiyah
al-Fathimiyah yang mengikuti paham sekte sesat
Bathiniyah (Lihat kesesatan-kesesatan mereka dalam
kitab Fadhaih al-Bathiniyah, karya Abu Hamid
al-Ghazali, dan Kasyful Asrar wa Hatkul Asrar, karya
al-Qadhi Abu Bakr al-Baqillani). Sebagaimana yang
dijelaskan oleh para ulama.

Di antara para ulama yang mengungkapkan fakta ini:

1. Al-Imam al-Muarrikh Ahmad bin Ali al-Maqrizi
asy-Syafi i (w 766 H), dalam kitabnya al-Mawa idz
wa al-I tibar fi Dzikri al-Khuthathi wa al-Atsar,
(I/490).
2. Al-Imam Tajuddin Umar bin Lakhmi al-Fakihani, di
dalam risalahnya: Al-Maurid fi al-Kalami ala
al-Maulid, hal: 8.
3. Ahmad bin Ali Al-Qalqasyandi asy-Syafi i (w
821), dalam kitabnya Shubh al-A sya fi Shiyaghat
al-Insya , (3/502).
4. Hasan As-Sandubi dalam kitabnya Tarikh
al-Ihtifal bi al-Maulid an-Nabawi, hal: 69.
5. Muhammad Bakhit al-Muthi i (mufti Mesir di
zamannya) dalam kitabnya Ahsan al-Kalam fima
Yata allaqu bi as-Sunnah wa al-Bid ah min
al-Ahkam, hal: 59.
6. Ismail bin Muhammad al-Anshari, dalam kitabnya
al-Qaul al-Fashl fi Hukm al-Ihtifal bi Maulid Khair
ar-Rusul shalallahu alaihi wa sallam, hal: 64.
7. Ali Mahfudz, dalam kitabnya al-Ibda fi Madhar
al-Ibtida , hal: 126.
8. Ali Fikri, dalam kitabnya al-Muhadharat
al-Fikriyah, hal: 128.
9. Ali al-Jundi, dalam kitabnya Nafh al-Azhar fi
Maulid al-Mukhtar, (hal: 185-186).

Apa yang melatarbelakanginya untuk mengadakan perayaan
ini? Berhubung mereka telah melakukan pemberontakan
terhadap Khilafah Abbasiyah, dan mendirikan negara
sendiri di Mesir dan Syam yang mereka namai Al
Fathimiyah, maka kaum muslimin di Mesir dan Syam tidak
suka melihat tingkah laku mereka, serta cara mereka
dalam menjalankan tali pemerintahan, hingga pemerintah
kerajaan itu (Bani Ubaid) merasa khawatir akan
digulingkan oleh rakyatnya. Maka dalam rangka
mengambil hati rakyatnya, al-Mu iz lidinillah
al- Ubaidi mengadakan acara maulid Nabi shalallahu
alaihi wa sallam, ditambah dengan maulid-maulid
lain seperti maulid Fatimah, maulid Ali, maulid Hasan,
maulid Husain dan maulid-maulid lainnya. Termasuk
perayaan Isra Mi raj dan perayaan tahun Hijriah.
Hingga para ulama zaman itu berjibaku untuk
mengingkari bid ah-bid ah itu, begitu pula para
ulama abad kelima dan abad keenam. Pada awal abad
ketujuh kebiasaan buruk itu mulai menular ke Irak,
lewat tangan seorang sufi yang dijuluki al-Mula Umar
bin Muhamad, kemudian kebiasaan itu mulai menyebar ke
penjuru dunia, akibat kejahilan terhadap agama dan
taqlid buta.

Jadi, sebenarnya tujuan utama pengadaan maulid-maulid
itu adalah rekayasa politis untuk melanggengkan
kekuasaan bani Ubaid, dan bukan sama sekali dalam
rangka merealisasikan kecintaan kepada Nabi shalallahu
alaihi wa sallam, ataupun kepada ahlul bait!!
(Al-Ihtifal bi al-Maulid an-Nabawi,
Nasy atuhu-Tarikhuh-Haqiqatuh-Man Ahdatsuh, Ibrahim
bin Muhammad al-Huqail, hal: 5).

Hal lain yang perlu kita ketahui adalah hakikat akidah
orang-orang yang pertama kali mengadakan perayaan
maulid ini. Dan itu bisa kita ketahui dengan
mempelajari hakikat kerajaan Bani Ubaid. Bani Ubaid
adalah keturunan Abdullah bin Maimun al-Qaddah yang
telah terkenal di mata para ulama dengan kekufuran,
kemunafikan, kesesatan dan kebenciannya kepada kaum
mukminin. Lebih dari itu dia kerap membantu
musuh-musuh Islam untuk membantai kaum muslimin,
banyak di antara para ulama muslimin dari kalangan
ahli hadits, ahli fikih maupun orang-orang shalih yang
ia bunuh. Hingga keturunannya pun tumbuh berkembang
dengan membawa pemikirannya, di mana ada kesempatan
mereka akan menampakkan permusuhan itu, jika tidak
memungkinkan maka mereka akan menyembunyikan hakikat
kepercayaannya (Lihat: Ar-Raudhatain fi Akhbar
ad-Daulatain, Abu Syamah asy-Syafi i, (I/198),
Mukhtashar al-Fatawa lil Ba li, hal: 488).

Adapun hakikat orang yang pertama kali mengadakan
maulid yaitu al-Mu iz lidinillah al- Ubaidi, maka
dia adalah orang yang gemar merangkul orang-orang
Yahudi dan Nasrani, kebalikannya kaum muslimin dia
kucilkan, dialah yang mengubah lafadz azan menjadi
Hayya ala khairil amal . Yang lebih parah
lagi, dia turut merangkul paranormal dan memakai
ramalan-ramalan mereka (Lihat: Tarikh al-Islam karya
adz-Dzahabi XXVI/350, an-Nujum az-Zahirah fi Muluk
al-Mishr wa al-Qahirah karya Ibnu Taghribardi IV/75).
Inilah hakikat asal sejarah maulid Nabi shalallahu
alaihi wa sallam.

Dan perlu diketahui, bahwa kecintaan kita kepada Nabi
shalallahu alaihi wa sallam, tidaklah diukur dengan
merayakan hari kelahiran beliau atau tidak
merayakannya. Bukankah kita juga mencintai Abu Bakar,
Umar, Utsman, Ali dan puluhan ribu sahabat Nabi
shalallahu alaihi wa sallam lainnya? Apakah kita
juga harus merayakan hari kelahiran mereka semua,
untuk membuktikan kecintaan kita kepada mereka? Kalau
begitu berapa miliar dana yang harus dikeluarkan?
Bukankah lebih baik dana itu untuk membangun masjid,
madrasah, shadaqah fakir miskin dan maslahat-maslahat
agama lainnya?

Saking berlebihannya sebagian orang dalam masalah ini,
sampai-sampai orang yang senantiasa berusaha
menegakkan akidah yang benar, rajin sholat lima waktu
di masjid, dan terus berusaha untuk mengamalkan
tuntunan-tuntunan Nabi shalallahu alaihi wa sallam
lainnya, tidak dikatakan mencintai Nabi shalallahu
alaihi wa sallam, hanya karena dia tidak mau ikut
maulid. Sebaliknya setiap orang yang mau ikut maulid,
entah dia sholatnya hanya setahun dua kali (idul adha
dan idul fitri), atau dia masih gemar maksiat,
dikatakan cinta kepada Rasul shalallahu alaihi wa
sallam. Bukankah ini salah satu bentuk ketidakadilan
dalam bersikap?

Semoga kita semua termasuk orang-orang yang
merealisasikan kecintaan yang hakiki kepada Nabi
shalallahu alaihi wa sallam. Mohon maaf atas segala
kekurangan.

Wallohu ta ala a lam, wa shallAllohu ala
nabiyyyina muhammadin wa ala alihi wa shahbihi
ajma in.

_______________________________________________________________________________
Apakah Anda Yahoo!?
Kunjungi halaman depan Yahoo! Indonesia yang baru!
http://beta.id.yahoo.com/

Untuk mengirimkan tulisan ke Milis Muslim silakan kirim ke:
milis-muslim@yahoogroups.com
Untuk berhenti berlangganan Milis Muslim silakan kirim email kosong ke:
[EMAIL PROTECTED]@yahoogroups.com
URL milis-muslim:
http://groups.yahoo.com/group/milis-muslim

Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/milis-muslim/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/milis-muslim/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
[EMAIL PROTECTED]
[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

*
[ MM ] Adakah Peringatan Maulid Nabi dalam ISLAM….? forum intelektual muslim

*
Reply via email to

↓ =ARSIP-nickname=topick=date→importby:carauntuk.com→for-educational-purpose= ↓

munzir Re:tolong pencerahannya – 2007/09/22 12:36 saudaraku, mereka itu
wahabi, dangkal pemahaman syariahnya dan sombong, berputar kebarat
ketimur tetap maksud ucapannya adalah mengingkari ahlussunnah
waljamaah,

ucapan mereka ini semua telah saya jawab, mengenai bait syair Burdah
itu tidak syirik, karena Rasul saw sendiri yg menceritakan bahwa
dihari kiamat seluruh paran nabi dan rasul tak mampu memberi
syafaat, hingga mereka memanggilmanggil aku, lalu aku berkata :
Akulah yg akan menyelesaikan ini, lalu aku bersujud dihadapan Allah
memintakan syafaat. dst.. (Shahihain Bukhari dan Muslim)

saya forward kembali jawaban saya tentang maulid.

PERINGATAN MAULID NABI SAW

ketika kita membaca kalimat diatas maka didalam hati kita sudah
tersirat bahwa kalimat ini akan langsung membuat alergi bagi
sebagian kelompok muslimin, saya akan meringkas penjelasannya secara
Aqlan wa syar an, (logika dan syariah).

Sifat manusia cenderung merayakan sesuatu yg membuat mereka gembira,
apakah keberhasilan, kemenangan, kekayaan atau lainnya, mereka
merayakannya dengan pesta, mabuk mabukan, berjoget bersama, wayang,
lenong atau bentuk pelampiasan kegembiraan lainnya, demikian adat
istiadat diseluruh dunia.

Sampai disini saya jelaskan dulu bagaimana kegembiraan atas
kelahiran Rasul saw.

Allah merayakan hari kelahiran para Nabi Nya
Firman Allah : (Isa berkata dari dalam perut ibunya) Salam
sejahtera atasku, di hari kelahiranku, dan hari aku wafat, dan hari
aku dibangkitkan (QS Maryam 33)
Firman Allah : Salam Sejahtera dari kami (untuk Yahya as) dihari
kelahirannya, dan hari wafatnya dan hari ia dibangkitkan (QS Maryam
15)
Rasul saw lahir dengan keadaan sudah dikhitan (Almustadrak ala
shahihain hadits no.4177)
Berkata Utsman bin Abil Ash Asstaqafiy dari ibunya yg menjadi
pembantunya Aminah ra bunda Nabi saw, ketika Bunda Nabi saw mulai
saat saat melahirkan, ia (ibu utsman) melihat bintang bintang
mendekat hingga ia takut berjatuhan diatas kepalanya, lalu ia
melihat cahaya terang benderang keluar dari Bunda Nabi saw hingga
membuat terang benderangnya kamar dan rumah (Fathul Bari Almasyhur
juz 6 hal 583)
Ketika Rasul saw lahir kemuka bumi beliau langsung bersujud (Sirah
Ibn Hisyam)
Riwayat shahih oleh Ibn Hibban dan Hakim bahwa Ibunda Nabi saw
saat melahirkan Nabi saw melihat cahaya yg terang benderang hingga
pandangannya menembus dan melihat Istana Istana Romawi
Malam kelahiran Rasul saw itu runtuh singgasana Kaisar Kisra, dan
runtuh pula 14 buah jendela besar di Istana Kisra, dan Padamnya Api
di Kekaisaran Persia yg 1000 tahun tak pernah padam.
Kenapa kejadian kejadian ini dimunculkan oleh Allah swt?, kejadian
kejadian besar ini muncul menandakan kelahiran Nabi saw, dan Allah
swt telah merayakan kelahiran Muhammad Rasulullah saw di Alam ini,
sebagaimana Dia swt telah pula membuat salam sejahtera pada
kelahiran Nabi nabi sebelumnya.

Rasulullah saw memuliakan hari kelahiran beliau saw
Ketika beliau saw ditanya mengenai puasa di hari senin, beliau saw
menjawab : Itu adalah hari kelahiranku, dan hari aku dibangkitkan
(Shahih Muslim hadits no.1162). dari hadits ini sebagian saudara2
kita mengatakan boleh merayakan maulid Nabi saw asal dg puasa.

Rasul saw jelas jelas memberi pemahaman bahwa hari senin itu berbeda
dihadapan beliau saw daripada hari lainnya, dan hari senin itu
adalah hari kelahiran beliau saw. Karena beliau saw tak menjawab
misalnya : oh puasa hari senin itu mulia dan boleh boleh saja.. ,
namun beliau bersabda : itu adalah hari kelahiranku , menunjukkan
bagi beliau saw hari kelahiran beliau saw ada nilai tambah dari hari
hari lainnya, contoh mudah misalnya zeyd bertanya pada amir :
bagaimana kalau kita berangkat umroh pada 1 Januari? , maka amir
menjawab : oh itu hari kelahiran saya . Nah.. bukankah jelas jelas
bahwa zeyd memahami bahwa 1 januari adalah hari yg berbeda dari hari
hari lainnya bagi amir?, dan amir menyatakan dengan jelas bahwa 1
januari itu adalah hari kelahirannya, dan berarti amir ini termasuk
orang yg perhatian pada hari kelahirannya, kalau amir tak acuh dg
hari kelahirannya maka pastilah ia tak perlu menyebut nyebut bahwa 1
januari adalah hari kelahirannya, dan Nabi saw tak memerintahkan
puasa hari senin untuk merayakan kelahirannya, pertanyaan sahabat
ini berbeda maksud dengan jawaban beliau saw yg lebih luas dari
sekedar pertanyaannya, sebagaimana contoh diatas, Amir tak
mmerintahkan umroh pada 1 januari karena itu adalah hari
kelahirannya, maka mereka yg berpendapat bahwa boleh merayakan
maulid hanya dg puasa saja maka tentunya dari dangkalnya pemahaman
terhadap ilmu bahasa.

Orang itu bertanya tentang puasa senin, maksudnya boleh atau tidak?,
Rasul saw menjawab : hari itu hari kelahiranku, menunjukkan hari
kelahiran beliau saw ada nilai tambah pada pribadi beliau saw,
sekaligus diperbolehkannya puasa dihari itu.
Maka jelaslah sudah bahwa Nabi saw termasuk yg perhatian pada hari
kelahiran beliau saw, karena memang merupakan bermulanya sejarah
bangkitnya islam.

Sahabat memuliakan hari kelahiran Nabi saw
Berkata Abbas bin Abdulmuttalib ra : Izinkan aku memujimu wahai
Rasulullah.. maka Rasul saw menjawab: silahkan..,maka Allah akan
membuat bibirmu terjaga , maka Abbas ra memuji dg syair yg panjang,
diantaranya : dan engkau (wahai nabi saw) saat hari kelahiranmu
maka terbitlah cahaya dibumi hingga terang benderang, dan langit
bercahaya dengan cahayamu, dan kami kini dalam naungan cahaya itu
dan dalam tuntunan kemuliaan (Al Qur an) kami terus mendalaminya
(Mustadrak ala shahihain hadits no.5417)

Kasih sayang Allah atas kafir yg gembira atas kelahiran Nabi saw
Diriwayatkan bahwa Abbas bin Abdulmuttalib melihat Abu Lahab dalam
mimpinya, dan Abbas bertanya padanya : bagaimana keadaanmu? , abu
lahab menjawab : di neraka, Cuma diringankan siksaku setiap senin
karena aku membebaskan budakku Tsuwaibah karena gembiraku atas
kelahiran Rasul saw (Shahih Bukhari hadits no.4813, Sunan Imam
Baihaqi Alkubra hadits no.13701, syi bul iman no.281, fathul baari
Almasyhur juz 11 hal 431). Walaupun kafir terjahat ini dibantai di
alam barzakh, namun tentunya Allah berhak menambah siksanya atau
menguranginya menurut kehendak Allah swt, maka Allah menguranginya
setiap hari senin karena telah gembira dg kelahiran Rasul saw dengan
membebaskan budaknya.
Walaupun mimpi tak dapat dijadikan hujjah untuk memecahkan hukum
syariah, namun mimpi dapat dijadikan hujjah sebagai manakib, sejarah
dan lainnya, misalnya mimpi orang kafir atas kebangkitan Nabi saw,
maka tentunya hal itu dijadikan hujjah atas kebangkitan Nabi saw
maka Imam imam diatas yg meriwayatkan hal itu tentunya menjadi
hujjah bagi kita bahwa hal itu benar adanya, karena diakui oleh imam
imam dan mereka tak mengingkarinya.

Rasulullah saw memperbolehkan Syair pujian di masjid
Hassan bin Tsabit ra membaca syair di Masjid Nabawiy yg lalu ditegur
oleh Umar ra, lalu Hassan berkata : aku sudah baca syair nasyidah
disini dihadapan orang yg lebih mulia dari engkau wahai Umar (yaitu
Nabi saw), lalu Hassan berpaling pada Abu Hurairah ra dan berkata :
bukankah kau dengar Rasul saw menjawab syairku dg doa : wahai Allah
bantulah ia dengan ruhulqudus?, maka Abu Hurairah ra berkata :
betul (shahih Bukhari hadits no.3040, Shahih Muslim hadits no.2485)

Ini menunjukkan bahwa pembacaan Syair di masjid tidak semuanya
haram, sebagaimana beberapa hadits shahih yg menjelaskan larangan
syair di masjid, namun jelaslah bahwa yg dilarang adalah syair syair
yg membawa pada Ghaflah, pada keduniawian, namun syair syair yg
memuji Allah dan Rasul Nya maka hal itu diperbolehkan oleh Rasul saw
bahkan dipuji dan didoakan oleh beliau saw sebagaimana riwayat
diatas, dan masih banyak riwayat lain sebagaimana dijelaskan bahwa
Rasul saw mendirikan mimbar khusus untuk hassan bin tsabit di masjid
agar ia berdiri untuk melantunkan syair syairnya (Mustadrak ala
shahihain hadits no.6058, sunan Attirmidzi hadits no.2846) oleh
Aisyah ra bahwa ketika ada beberapa sahabat yg mengecam Hassan bin
Tsabit ra maka Aisyah ra berkata : Jangan kalian caci hassan,
sungguh ia itu selalu membanggakan Rasulullah saw (Musnad Abu Ya la
Juz 8 hal 337).

Pendapat Para Imam dan Muhaddits atas perayaan Maulid

1. Berkata Imam Al Hafidh Ibn Hajar Al Asqalaniy rahimahullah :
Telah jelas dan kuat riwayat yg sampai padaku dari shahihain bahwa
Nabi saw datang ke Madinah dan bertemu dengan Yahudi yg berpuasa
hari asyura (10 Muharram), maka Rasul saw bertanya maka mereka
berkata : hari ini hari ditenggelamkannya Fir aun dan Allah
menyelamatkan Musa, maka kami berpuasa sebagai tanda syukur pada
Allah swt, maka bersabda Rasul saw : kita lebih berhak atas Musa as
dari kalian , maka diambillah darinya perbuatan bersyukur atas
anugerah yg diberikan pada suatu hari tertentu setiap tahunnya, dan
syukur kepada Allah bisa didapatkan dg pelbagai cara, seperti sujud
syukur, puasa, shadaqah, membaca Alqur an, maka nikmat apalagi yg
melebihi kebangkitan Nabi ini?, telah berfirman Allah swt SUNGGUH
ALLAH TELAH MEMBERIKAN ANUGERAH PADA ORANG ORANG MUKMININ KETIKA
DIBANGKITKANNYA RASUL DARI MEREKA (QS Al Imran 164)

2. Pendapat Imam Al Hafidh Jalaluddin Assuyuthi rahimahullah :
Telah jelas padaku bahwa telah muncul riwayat Baihaqi bahwa Rasul
saw ber akikah untuk dirinya setelah beliau saw menjadi Nabi
(Ahaditsulmukhtarah hadis no.1832 dg sanad shahih dan Sunan Imam
Baihaqi Alkubra Juz 9 hal.300), dan telah diriwayatkan bahwa telah
ber Akikah untuknya kakeknya Abdulmuttalib saat usia beliau saw 7
tahun, dan akikah tak mungkin diperbuat dua kali, maka jelaslah
bahwa akikah beliau saw yg kedua atas dirinya adalah sebagai tanda
syukur beliau saw kepada Allah swt yg telah membangkitkan beliau saw
sebagai Rahmatan lil aalamiin dan membawa Syariah utk ummatnya, maka
sebaiknya bagi kita juga untuk menunjukkan tasyakkuran dengan Maulid
beliau saw dengan mengumpulkan teman teman dan saudara saudara,
menjamu dg makanan makanan dan yg serupa itu untuk mendekatkan diri
kepada Allah dan kebahagiaan. bahkan Imam Assuyuthiy mengarang
sebuah buku khusus mengenai perayaan maulid dengan nama :
Husnulmaqshad fii amalilmaulid .

3. Pendapat Imam Al hafidh Abu Syaamah rahimahullah (Guru imam
Nawawi) :
Merupakan Bid ah hasanah yg mulia dizaman kita ini adalah perbuatan
yg diperbuat setiap tahunnya di hari kelahiran Rasul saw dengan
banyak bersedekah, dan kegembiraan, menjamu para fuqara, seraya
menjadikan hal itu memuliakan Rasul saw dan membangkitkan rasa cinta
pada beliau saw, dan bersyukur kepada Allah dg kelahiran Nabi saw.

4. Pendapat Imamul Qurra Alhafidh Syamsuddin Aljazriy rahimahullah
dalam kitabnya Urif bitta rif Maulidissyariif :
Telah diriwayatkan Abu Lahab diperlihatkan dalam mimpi dan ditanya
apa keadaanmu?, ia menjawab : di neraka, tapi aku mendapat
keringanan setiap malam senin, itu semua sebab aku membebaskan
budakku Tsuwaibah demi kegembiraanku atas kelahiran Nabi (saw) dan
karena Tsuwaibah menyusuinya (saw) (shahih Bukhari). maka apabila
Abu Lahab Kafir yg Alqur an turun mengatakannya di neraka mendapat
keringanan sebab ia gembira dengan kelahiran Nabi saw, maka
bagaimana dg muslim ummat Muhammad saw yg gembira atas kelahiran
Nabi saw?, maka demi usiaku, sungguh balasan dari Tuhan Yang Maha
Pemurah sungguh sungguh ia akan dimasukkan ke sorga kenikmatan Nya
dengan sebab anugerah Nya.

5. Pendapat Imam Al Hafidh Syamsuddin bin Nashiruddin Addimasyqiy
dalam kitabnya Mauridusshaadiy fii maulidil Haadiy :
Serupa dg ucapan Imamul Qurra Alhafidh Syamsuddin Aljuzri, yaitu
menukil hadits Abu Lahab

6. Pendapat Imam Al Hafidh Assakhawiy dalam kitab Sirah Al Halabiyah
berkata tidak dilaksanakan maulid oleh salaf hingga abad ke tiga,
tapi dilaksanakan setelahnya, dan tetap melaksanakannya umat islam
di seluruh pelosok dunia dan bersedekah pd malamnya dg berbagai
macam sedekah dan memperhatikan pembacaan maulid, dan berlimpah
terhadap mereka keberkahan yg sangat besar .

7. Imam Al hafidh Ibn Abidin rahimahullah
dalam syarahnya maulid ibn hajar berkata : ketahuilah salah satu
bid ah hasanah adalah pelaksanaan maulid di bulan kelahiran nabi saw

8. Imam Al Hafidh Ibnul Jauzi rahimahullah
dengan karangan maulidnya yg terkenal al aruus juga beliau berkata
tentang pembacaan maulid, Sesungguhnya membawa keselamatan tahun
itu, dan berita gembira dg tercapai semua maksud dan keinginan bagi
siapa yg membacanya serta merayakannya .

9. Imam Al Hafidh Al Qasthalaniy rahimahullah
dalam kitabnya Al Mawahibulladunniyyah juz 1 hal 148 cetakan al
maktab al islami berkata: Maka Allah akan menurukan rahmat Nya kpd
orang yg menjadikan hari kelahiran Nabi saw sebagai hari besar .

10. Imam Al hafidh Al Muhaddis Abulkhattab Umar bin Ali bin Muhammad
yg terkenal dg Ibn Dihyah alkalbi
dg karangan maulidnya yg bernama Attanwir fi maulid basyir an
nadzir

11. Imam Al Hafidh Al Muhaddits Syamsuddin Muhammad bin Abdullah
Aljuzri
dg maulidnya urfu at ta rif bi maulid assyarif

12. Imam al Hafidh Ibn Katsir
yg karangan kitab maulidnya dikenal dg nama : maulid ibn katsir

13. Imam Al Hafidh Al Iraqy
dg maulidnya maurid al hana fi maulid assana

14. Imam Al Hafidh Nasruddin Addimasyqiy
telah mengarang beberapa maulid : Jaami al astar fi maulid nabi al
mukhtar 3 jilid, Al lafad arra iq fi maulid khair al khalaiq, Maurud
asshadi fi maulid al hadi.

15. Imam assyakhawiy
dg maulidnya al fajr al ulwi fi maulid an nabawi

16. Al allamah al faqih Ali zainal Abidin As syamhudi
dg maulidnya al mawarid al haniah fi maulid khairil bariyyah

17. Al Imam Hafidz Wajihuddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad As
syaibaniy yg terkenal dg ibn diba
dg maulidnya addiba i

18. Imam ibn hajar al haitsami
dg maulidnya itmam anni mah alal alam bi maulid syayidi waladu adam

19. Imam Ibrahim Baajuri
mengarang hasiah atas maulid ibn hajar dg nama tuhfa al basyar ala
maulid ibn hajar

20. Al Allamah Ali Al Qari

21. Al Allamah al Muhaddits Ja far bin Hasan Al barzanji
dg maulidnya yg terkenal maulid barzanji

23. Al Imam Al Muhaddis Muhammad bin Jakfar al Kattani
dg maulid Al yaman wal is ad bi maulid khair al ibad

24. Al Allamah Syeikh Yusuf bin ismail An Nabhaniy
dg maulid jawahir an nadmu al badi fi maulid as syafi

25. Imam Ibrahim Assyaibaniy
dg maulid al maulid mustofa adnaani

26. Imam Abdulghaniy Annanablisiy
dg maulid Al Alam Al Ahmadi fi maulid muhammadi

27. Syihabuddin Al Halwani
dg maulid fath al latif fi syarah maulid assyarif

28. Imam Ahmad bin Muhammad Addimyati
dg maulid Al Kaukab al azhar alal iqdu al jauhar fi maulid nadi al
azhar

29. Asyeikh Ali Attanthowiy
dg maulid nur as shofa fi maulid al mustofa

30. As syeikh Muhammad Al maghribi
dg maulid at tajaliat al khifiah fi maulid khoir al bariah.

Tiada satupun para Muhadditsin dan para Imam yg menentang dan
melarang hal ini, mengenai beberapa pernyataan pada Imam dan
Muhadditsin yg menentang maulid sebagaimana disampaikan oleh
kalangan anti maulid, maka mereka ternyata hanya menggunting dan
memotong ucapan para Imam itu, dengan kelicikan yg jelas jelas
meniru kelicikan para misionaris dalam menghancurkan Islam.

Berdiri saat Mahal Qiyam dalam pembacaan Maulid

Mengenai berdiri saat maulid ini, merupakan Qiyas dari kerinduan
pada Rasul saw, dan menunjukkan semangat atas kedatangan sang
pembawa risalah pada kehidupan kita, hal ini lumrah saja,
sebagaimana penghormatan yg dianjurkan oleh Rasul saw adalah
berdiri, sebagaimana diriwayatkan ketika sa ad bin Mu adz ra datang
maka Rasul saw berkata kepada kaum anshar : Berdirilah untuk tuan
kalian (shahih Bukhari hadits no.2878, Shahih Muslim hadits
no.1768), demikian pula berdirinya Thalhah ra untuk Ka b bin Malik
ra.
Memang mengenai berdiri penghormatan ini ada ikhtilaf ulama,
sebagaimana yg dijelaskan bahwa berkata Imam Alkhattabiy bahwa
berdirinya bawahan untuk majikannya, juga berdirinya murid untuk
kedatangan gurunya, dan berdiri untuk kedatangan Imam yg adil dan yg
semacamnya merupakan hal yg baik, dan berkata Imam Bukhari bahwa yg
dilarang adalah berdiri untuk pemimpin yg duduk, dan Imam Nawawi yg
berpendapat bila berdiri untuk penghargaan maka taka apa,
sebagaimana Nabi saw berdiri untuk kedatangan putrinya Fathimah ra
saat ia datang, namun adapula pendapat lain yg melarang berdiri
untuk penghormatan.(Rujuk Fathul Baari Almasyhur Juz 11 dan Syarh
Imam Nawawi ala shahih muslim juz 12 hal 93)

Namun sehebat apapun pendapat para Imam yg melarang berdiri untuk
menghormati orang lain, bisa dipastikan mereka akan berdiri bila
Rasulullah saw datang pada mereka, mustahil seorang muslim beriman
bila sedang duduk lalu tiba tiba Rasulullah saw datang padanya dan
ia tetap duduk dg santai..

Namun dari semua pendapat itu, tentulah berdiri saat mahal qiyam
dalam membaca maulid itu tak ada hubungan apa apa dengan semua
perselisihan itu, karena Rasul saw tidak dhohir dalam pembacaan
maulid itu, lepas dari anggapan ruh Rasul saw hadir saat pembacaan
maulid, itu bukan pembahasan kita, masalah seperti itu adalah
masalah ghaib yg tak bisa disyarahkan dengan hukum dhohir,
semua ucapan diatas adalah perbedaan pendapat mengenai berdiri
penghormatan yg Rasul saw pernah melarang agar sahabat tak berdiri
untuk memuliakan beliau saw.

Jauh berbeda bila kita yg berdiri penghormatan mengingat jasa beliau
saw, tak terikat dengan beliau hadir atau tidak, bahwa berdiri kita
adalah bentuk kerinduan kita pada nabi saw, sebagaimana kita
bersalam pada Nabi saw setiap kita shalat pun kita tak melihat
beliau saw.

Diriwayatkan bahwa Imam Al hafidh Taqiyuddin Assubkiy rahimahullah,
seorang Imam Besar dan terkemuka dizamannya bahwa ia berkumpul
bersama para Muhaddits dan Imam Imam besar dizamannya dalam
perkumpulan yg padanya dibacakan puji pujian untuk nabi saw, lalu
diantara syair syair itu merekapun seraya berdiri termasuk Imam
Assubkiy dan seluruh Imam imam yg hadir bersamanya, dan didapatkan
kesejukan yg luhur dan cukuplah perbuatan mereka itu sebagai
panutan,
dan berkata Imam Ibn Hajar Alhaitsamiy rahimahullah bahwa Bid ah
hasanah sudah menjadi kesepakatan para imam bahwa itu merupakan hal
yg sunnah, (berlandaskan hadist shahih muslim no.1017 yg terncantum
pd Bab Bid ah) yaitu bila dilakukan mendapat pahala dan bila
ditinggalkan tidak mendapat dosa, dan mengadakan maulid itu adalah
salah satu Bid ah hasanah,
Dan berkata pula Imam Assakhawiy rahimahullah bahwa mulai abad
ketiga hijriyah mulailah hal ini dirayakan dengan banyak sedekah dan
perayaan agung ini diseluruh dunia dan membawa keberkahan bagi
mereka yg mengadakannya. (Sirah Al Halabiyah Juz 1 hal 137)

Pada hakekatnya, perayaan maulid ini bertujuan mengumpulkan muslimin
untuk Medan Tablig dan bersilaturahmi sekaligus mendengarkan ceramah
islami yg diselingi bershalawat dan salam pada Rasul saw, dan puji
pujian pada Allah dan Rasul saw yg sudah diperbolehkan oleh Rasul
saw, dan untuk mengembalikan kecintaan mereka pada Rasul saw, maka
semua maksud ini tujuannya adalah kebangkitan risalah pada ummat yg
dalam ghaflah, maka Imam dan Fuqaha manapun tak akan ada yg
mengingkarinya karena jelas jelas merupakan salah satu cara
membangkitkan keimanan muslimin, hal semacam ini tak pantas
dimungkiri oleh setiap muslimin aqlan wa syar an (secara logika dan
hukum syariah), karena hal ini merupakan hal yg mustahab (yg
dicintai), sebagaiman kaidah syariah bahwa Maa Yatimmul waajib illa
bihi fahuwa wajib , semua yg menjadi penyebab kewajiban dengannya
maka hukumnya wajib.
contohnya saja bila sebagaimana kita ketahui bahwa menutup aurat
dalam shalat hukumnya wajib, dan membeli baju hukumnya mubah, namun
suatu waktu saat kita akan melakukan shalat kebetulan kita tak punya
baju penutup aurat kecuali harus membeli dulu, maka membeli baju
hukumnya berubah menjadi wajib, karena perlu dipakai untuk
melaksanakan shalat yg wajib .

contoh lain misalnya sunnah menggunakan siwak, dan membuat kantong
baju hukumnya mubah saja, lalu saat akan bepergian kita akan membawa
siwak dan baju kita tak berkantong, maka perlulah bagi kita membuat
kantong baju untuk menaruh siwak, maka membuat kantong baju di
pakaian kita menjadi sunnah hukumnya, karena diperlukan untuk
menaruh siwak yg hukumnya sunnah.

Maka perayaan Maulid Nabi saw diadakan untuk Medan Tablig dan
Dakwah, dan dakwah merupakan hal yg wajib pada suatu kaum bila dalam
kemungkaran, dan ummat sudah tak perduli dg Nabinya saw, tak pula
perduli apalagi mencintai sang Nabi saw dan rindu pada sunnah beliau
saw, dan untuk mencapai tablig ini adalah dengan perayaan Maulid
Nabi saw, maka perayaan maulid ini menjadi wajib, karena menjadi
perantara Tablig dan Dakwah serta pengenalan sejarah sang Nabi saw
serta silaturahmi.

Sebagaimana penulisan Alqur an yg merupakan hal yg tak perlu dizaman
nabi saw, namun menjadi sunnah hukumnya di masa para sahabat karena
sahabat mulai banyak yg membutuhkan penjelasan Alqur an, dan menjadi
wajib hukumnya setelah banyaknya para sahabat yg wafat, karena
ditakutkan sirnanya Alqur an dari ummat, walaupun Allah telah
menjelaskan bahwa Alqur an telah dijaga oleh Allah.

Hal semacam in telah difahami dan dijelaskan oleh para khulafa
urrasyidin, sahabat radhiyallahu anhum, Imam dan Muhadditsin, para
ulama, fuqaha dan bahkan orang muslimin yg awam, namun hanya
sebagian saudara saudara kita muslimin yg masih bersikeras untuk
menentangnya, semoga Allah memberi mereka keluasan hati dan
kejernihan, amiin.

Walillahittaufiq

Forum silahturahmi jama^ah Majelis Rasulullah, klik disini http://
groups.yahoo.com/group/majelisrasulullah

Peduli Perjuangan Majelis Rasulullah saw
No rekening Majelis Rasulullah saw:
Bank Syariah Mandiri
Atas nama : MUNZIR ALMUSAWA
No rek : 061-7121-494

↓ =ARSIP-nickname=topick=date→importby:carauntuk.com→for-educational-purpose= ↓

sumber
http://arsip.majelisrasulullah.org/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=34&func=view&id=7488

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here