Qunut Nazilah arsip 2006

0
  Wahyu   Doa Qunut - 2006/02/15 22:39 Assalamualaikum Wr Wb
  
       Semoga Habib selalu dalam keadaan Sehat Walafi.. Amin

       Saya mau tanyakan kalau saya ke cidodol ke tempat habib, pada hari
       kamis malam jum,at habib selalu melakukan sholat isya jamah ,
       dalam rakaat terakhir , habib membaca doa Qunut... mohon
       pejelasannya.. saya tahu hanya sholat subuh habib...

       Terima Kasih Habib
       Wassalam

                | | ==========

  munzir   Re:Doa Qunut - 2006/02/17 03:37 Alaikumsalam warahmatullah
       wabarakatuh
  
       Salam sejahtera dan semoga curahan Rahmat Nya selalu atas anda.

       mengenai Qunut di waktu subuh memang itu selalu kita jalankan,
       sebagaimana kita bermadzhabkan Syafii.

       namun adalagi yg disebut Qunut Nazilah, yaitu doa Qunut yg dibaca
       oleh Rasul saw bila keadaan muslimin sedang terancam, atau sedang
       ditimpa musibah atau kesulitan, maka Rasul saw membaca Qunut
       Naazilah yg maknanya adalah mendoakan muslimin, dan memohon
       perlindungan bagi muslimin dan mendoakan kecelakaan bagi yg
       kecelakaan mereka menguntungkan muslimin.
       Demikian diriwayatkan dalam Kutubussab'ah (Bukhari, Muslim,
       Nasa'i, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibn Maajah, Musnad Ahmad).

       Qunut Nazilah ini dibaca oleh Rasul saw disaat shalat lima waktu,
       sampai musibah atas muslimin terselesaikan, atau musuh musuh
       muslimin hancur atau tunduk.

       Guru Saya, Alhabib Umar bin Hafihd memerintahkan untuk membaca
       Qunut Nazilah setiap shalat lima waktu, seterusnya, karena saat
       ini musibah atas muslimin tak habis habisnya di Barat dan Timur,
       dan musuh musuh muslimin terus bermunculan dimana mana,

       maka bagi kita untuk terus mendoakan mereka setiap shalatnya.
       sebagaimana dilakukan oleh Rasul saw,

       wallahu a'lam.

       Forum silahturahmi jama'ah Majelis Rasulullah, klik disini http://
       groups.yahoo.com/group/majelisrasulullah

       Peduli Perjuangan Majelis Rasulullah saw
       No rekening Majelis Rasulullah saw:
       Bank Syariah Mandiri
       Atas nama : MUNZIR ALMUSAWA
       No rek : 061-7121-494
       
                | | ==========

  ghofur   Re:Doa Qunut - 2008/02/20 01:56 Assalamu alikum wr wb
  
       Habib Munzir yang dimuliakan Allah, mohon penjelasan hadist yang
       mendzoifkan qunut subuh beserta bacaannya , apakah tulisan ini
       benar?
       Terima kasih banyak

       Wassalamu alikum wr wb
       Abdul Ghofur

       HADITS-HADITS TENTANG QUNUT SHUBUH DAN PENJELASANNYA
       Sumber : www.almanhaj.or.id

       HADITS PERTAMA
       Dari Anas bin Malik, ia berkata: Senantiasa Rasulullah
       Shallallahu alaihi wa sallam berqunut pada shalat Shubuh sehingga
       beliau berpisah dari dunia (wafat). 

       Hadits ini telah diriwayatkan oleh: Imam Ahmad[1], Abdurrazzaq
       [2], Ibnu Abi Syaibah[3], secara ringkas, ath-Thahawi[4],
       ad-Daruquthni[5], al-Hakim, dalam kitab al-Arba iin, al-Baihaqi
       [6], al-Baghawi[7], Ibnul Jauzi[8].

       Semuanya telah meriwayatkan hadits ini dari jalan Abu Ja far
       ar-Razi (yang telah menerima hadits ini) dari Rubaiyyi bin Anas,
       ia berkata: Aku pernah duduk di sisi Anas bin Malik, lalu ada
       (seseorang) yang bertanya: Apakah sesungguhnya Rasulullah
       Shallallahu alaihi wa sallam, pernah qunut selama sebulan? 
       Kemudian Anas bin Malik menjawab: ...(Seperti lafazh hadits di
       atas). 

       Keterangan:
       Walaupun sebagian ulama ada yang meng-hasan-kan hadits di atas.
       Akan tetapi yang benar adalah bahwa hadits ini derajatnya dha if
       (lemah), hadits ini telah dilemahkan oleh ulama para Ahli Hadits:

       Imam Ibnu Turkamani yang memberikan ta liq (ko-mentar) atas Sunan
       Baihaqi membantah pernyataan al-Baihaqi yang mengatakan hadits itu
       shahih. Ia berkata: Bagaimana mungkin sanadnya shahih? Sedang
       perawi yang meriwayatkan dari Rubaiyyi , yaitu ABU JA FAR ISA BIN
       MAHAN AR-RAZI masih dalam pembicaraan (para Ahli Hadits):

       [1]. Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam an-Nasa-i ber-kata: Ia bukan
       orang yang kuat riwayatnya. 
       [2]. Imam Abu Zur ah berkata: Ia banyak salah. 
       [3]. Imam al-Fallas berkata: Ia buruk hafalannya. 
       [4]. Imam Ibnu Hibban menyatakan bahwa ia sering mem-bawakan
       hadits-hadits munkar dari orang-orang yang masyhur. 

       [Lihat Sunan al-Baihaqi (I/202) dan periksa Mizaanul I tidal III/
       319.] [9]

       [5]. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berkata: Abu Ja far ini telah
       dilemahkan oleh Imam Ahmad dan imam-imam yang lain Syaikh kami
       Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata kepadaku, Sanad hadits ini
       (hadits qunut Shubuh) sama dengan sanad hadits (yang ada dalam
       Mustadrak al-Hakim (II/ 323-324): Tentang ma-salah Ruh yang
       diambil perjanjian dalam surat 7 ayat 172, (yakni firman Allah
       Subhanahu wa Ta ala):

        Artinya : Dan (ingatlah), ketika Rabb-mu mengeluarkan (keturunan
       anak-anak Adam) dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian
       terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): Bukankah Aku ini
       Rabb-mu? Mereka menjawab: Betul (Engkau Rabb kami), kami menjadi
       saksi. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari Kiamat kamu
       tidak mengatakan: Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah
       orang-orang yang lengah terhadap ini (ke-Esaan Allah). [Al-A 
       raaf: 172]

       (Yakni) hadits Ubay bin Ka ab yang panjang yang di-sebutkan di
       dalamnya: Dan ruh Isa alaihis salam termasuk dari (kumpulan)
       ruh-ruh yang diambil kesaksiannya pada zaman Adam, maka (Dia)
       kirimkan ruh tersebut kepada Maryam alaihas salam ketika ia pergi
       ke arah Timur, maka Allah kirimkan dengan rupa seorang laki-laki
       yang tampan, maka dia pun hamil dengan orang yang mengajarkan
       bi-cara, maka masuklah (ruh tersebut) ke dalam mulutnya. Jadi,
       yang dimaksud adalah Isa dan yang mengajak bicara ibunya adalah 
       Isa, bukan Malaikat, padahal menurut ayat yang mengajak bicara
       adalah Malaikat, dalam surat Mar-yam ayat 19, Allah berfirman:

        Artinya : Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabb-mu,
       untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. [Maryam: 19]

       Yang mengajak bicara bukan Isa, sebab hal ini mus-tahil dan hal
       ini merupakan kesalahan yang jelas.
       [Periksa: Zaadul Ma aad (I/276), tahqiq: Syaikh Syu aib
       al-Arnauth, cet. Mu-assasah ar-Risalah, th. 1412 H]

       Syaikhul Islam Ibnul Qayyim berkata: Maksud dari Syaikhul Islam
       Ibnu Taimiyyah ialah: Bahwa Abu Ja far Isa bin Mahan ar-Razi
       adalah orang yang sering memba-wakan hadits-hadits munkar. Yang
       tidak ada seorang pun dari Ahli Hadits yang berhujjah dengannya
       ketika dia menyendiri (dalam periwayatannya). 

       Saya katakan: Dan di antara hadits-hadits itu ialah hadits qunut
       Shubuh terus-menerus. 

       [6]. Al-Hafizh Ibnu Katsir ad-Damsyqiy asy-Syafi i dalam kitab
       tafsirnya juga menyatakan bahwa riwayat Abu Ja far ar-Razi itu
       mungkar.

       [7]. Al-Hafizh az-Zaila i dalam kitabnya Nashbur Raayah (II/132)
       sesudah membawakan hadits Anas di atas, ia berkata: Hadits ini
       telah dilemahkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitabnya at-Tahqiq dan
       al- Ilalul Muta-nahiyah, ia berkata: Hadits ini tidak sah, karena
       se-sungguhnya Abu Ja far ar-Razi, namanya adalah Isa bin Mahan,
       dinyatakan oleh Ibnul Madini: Ia sering keliru. 

       [8]. Imam Muhammad Nashiruddin al-Albany rahimahullah, seorang
       Ahli Hadits zaman ini berkata: Hadits Anas munkar. [10]

       Kemudian al-Hafizh al-Baihaqi telah membawakan beberapa syawahid
       (penguat) bagi hadits Anas, sebagai-mana yang dikatakan oleh
       al-Hafizh al-Baihaqi sendiri dalam kitab Sunanul Kubra dan Imam
       an-Nawawi dalam kitab Majmu Syarah Muhadzdzab. Dan
       riwayat-riwayatnya adalah sebagai berikut:

       HADITS KEDUA
       Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam pernah qunut, begitu juga
       Abu bakar, Umar, Utsman sampai meninggal dunia.

       Hadits ini telah diriwayatkan oleh: ad-Daruquthni[11], dan
       al-Baihaqi[12], kemudian ia berkata: Kami tidak dapat berhujjah
       dengan Isma il al-Makki dan Amr bin Ubaid. 

       Keduanya telah meriwayatkan hadits yang kedua ini dari jalan Isma 
       il bin Muslim al-Makki dan Ibnu Ubaid (yang keduanya telah terima
       hadits ini ) dari al-Hasan al-Bashri (yang telah terima hadits
       ini) dari Anas (bin Malik).

       PENJELASAN PARA AHLIS HADITS TENTANG PARA PERAWI HADITS KEDUA
       DIATAS

       [1]. Isma il bin Muslim al-Makki, ia adalah seorang yang lemah
       haditsnya, berikut ini keterangan para ulama jarh wat ta dil
       tentangnya:

       a. Abu Zur ah berkata: Ia adalah seorang perawi yang lemah. 
       b. Imam Ahmad dan yang lainnya berkata: Ia adalah seorang
       munkarul hadits. 
       c. Imam an-Nasa-i dan yang lainnya berkata: Ia se-orang perawi
       yang matruk (seorang perawi yang ditinggalkan atau tidak dipakai,
       karena tertuduh dusta). 
       d. Imam Ibnul Madini berkata: Tidak boleh ditulis haditsnya ...".
       [Periksa Mizanul I'tidal I/248 no. 945, Taqribut Tahdzib I/99 no.
       485]

       [2]. Amr bin Ubaid bin Bab (Abu Utsman al-Bashri), adalah seorang
       Mu tazilah yang selalu mengajak manusia untuk berbuat bid ah.

       1. Imam Ibnu Ma in berkata, Tidak boleh ditulis haditsnya. 
       2. Imam an-Nasa-i berkata: Ia matrukul hadits. 

       [Periksa Miaznul I'tidal III/273 no. 6404, Taqribut Tahdzib I/740
       no. 5087]

       [3]. Hasan bin Abil Hasan Yasar al-Bashri, namanya yang sudah
       masyhur adalah Hasan al-Bashri.

       1. Al-Hafizh adz-Dzahabi dan al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: Ia
       adalah seorang Tabi in dan seorang yang mempunyai keutamaan, akan
       tetapi ia banyak me-mursal-kan hadits dan sering melakukan tadlis.
       Dan dalam hadits di atas, ia memakai sighat an. 

       [Periksa Mizaanul I tidal (I/527), Tahdziibut Tahdzib (II/ 231),
       Taqriibut Tahdziib (I/202 no. 1231), cet. Daarul Kutub al- 
       Ilmiyyah]

       Dari keterangan di atas, dapat kita simpulkan bahwa hadits yang
       kedua di atas itu derajatnya dha ifun jiddan (sangat lemah).

       Sehingga hadits tersebut tidak dapat dijadikan penguat (syahid)
       bagi hadits Anas yang pertama di atas. Dan seka-ligus tidak dapat
       juga untuk dijadikan sebagai hujjah.

       Seandainya saja sanad hadits itu sah sampai kepada Hasan
       al-Bashri, itupun belum bisa dipakai hadits terse-but, apalagi
       telah meriwayatkan darinya dua orang perawi yang matruk!?

       [Disalin dari kitab Ar-Rasaail Jilid-1, Penulis Yazid bin Abdul
       Qadir Jawas, Penerbit Pustaka Abdullah, Cetakan Pertama Ramadhan
       1425H/Oktober 2004M]
       _________
       Foote Note
       [1]. Dalam kitab al-Musnad (III/162).
       [2]. Dalam kitab al-Mushannaf (III/110).
       [3]. Dalam kitab al-Mushannaf (II/312).
       [4]. Dalam kitab Syarah Ma anil Atsar (I/244).
       [5]. Dalam kitab as-Sunan (II/39).
       [6]. Dalam kitab Sunanul Kubra (II/201).
       [7]. Dalam kitab Syarhus Sunnah (III/124).
       [8]. Dalam kitab al- Ilalul Mutanahiyah (I/441) no.753, dengan
       lafazh se-bagai berikut: Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 
       alaihi wa sallam qunut pada shalat Shubuh sampai beliau wafat. 
       [9]. Lihat juga kitab Tarikh Baghdad XI/146, Tahdzibut Tahdzib XII
       /57.
       [10]. Lihat kitab Silsilah Ahaadits adh-Dha iifah no. 1238.
       [11]. Dalam kitab as-Sunan: II/166-167 no. XIV/1679 cet. Darul Ma 
       rifah.
       [12]. Dalam kitab Sunanul Kubra: II/201

       Bagian Kedua dari Enam Tulisan 2/6

       HADITS KETIGA
        Artinya : Aku pernah shalat di belakang Rasulullah Shallallahu 
       alaihi wa sallam, beliau qunut di belakang Umar dan di belakang 
       Utsman, mereka semuanya qunut. 

       Hadits ini diriwayatkan oleh al-Hafizh al-Baihaqi. [1]

       Imam Ibnu Turkamani berkata tentang hadits ini: Kita harus lihat
       kepada seorang perawi Khulaid bin Da laj, apakah ia bisa dipakai
       sebagai penguat hadits atau tidak? 

       Karena Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu Ma in dan Daraquthni
       melemahkannya. Pernah sekali Ibnu Ma in berkata: Ia tidak ada
       apa-apanya (ia tidak bisa dipakai hujjah). 

       Imam an-Nasa-i berkata: Ia bukan orang yang bisa dipercaya. Dan
       di dalam Mizaanul I tidal (I/663) disebut-kan bahwa Imam
       ad-Daraquthni memasukkannya dalam kelompok para perawi yang
       matruk. 

       Ada sesuatu hal yang aneh dalam membawakan ini yaitu mengapa
       riwayat Khulaid dijadikan penguat pada-hal di situ tidak ada
       sebutan Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam qunut
       terus-menerus pada shalat Shubuh. Dalam riwayat itu hanya disebut
       qunut. Kalau soal Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam qunut
       banyak haditsnya yang shahih, akan tetapi yang jadi persoalan
       adalah Ada tidak hadits yang shahih yang menerangkan beliau
       terus-me-nerus qunut Shubuh? [2]

       HADITS KEEMPAT
       Hadits lain yang dikatakan sebagai syahid (penguat) ialah
       hadits:

        Artinya : Senantiasa Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam
       qunut pada shalat Shubuh hingga beliau wafat. 

       Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam al-Khathib al-Baghdadi
       dalam Kitaab al-Qunut.

       Al-Hafizh Abul Faraj Ibnul Jauzi telah mencela al-Khathib
       (al-Baghdadi), mengapa ia memasukkan hadits ini di dalam kitabnya
       al-Qunut padahal di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Dinar
       bin Abdillah.

       Ibnu Hibban berkata: Dinar bin Abdillah banyak meriwayatkan
       Atsar yang maudhu (palsu) dengan meng-atasnamakan Anas, maka
       sudah sewajarnya hadits yang ia riwayatkan tidak halal untuk
       disebutkan (dimuat) di dalam berbagai kitab, kecuali bila ingin
       menerangkan cacatnya. 

       Ibnu Adiy berkata: Ia (Dinar) dha if dzahib (sangat lemah). 
       [Periksa: Mizaanul I tidal (II/30-31).]

       Dari sini dapatlah kita ketahui bersama bahwa perka-taan Imam
       an-Nawawi bahwa hadits Anas mempunyai penguat dari beberapa jalan
       yang shahih (?) yang diriwa-yatkan oleh al-Hakim, al-Baihaqi dan
       ad-Daraquthni, ada-lah perkataan yang tidak benar dan sangat
       keliru sekali, karena semua jalan yang disebutkan oleh Imam
       an-Nawawi ada cacat dan celanya, sebagaimana yang sudah
       diterang-kan di atas. Kelemahan hadits-hadits di atas bukanlah
       kelemahan yang ringan yang dengannya, hadits Anas bisa terangkat
       menjadi hasan lighairihi, tidaklah demikian. Akan tetapi kelemahan
       hadits-hadits di atas adalah ke-lemahan yang sangat menyangkut
       masalah adalatur rawi (keadilan seorang perawi).

       Jadi, kesimpulannya hadist-hadits di atas sangat lemah dan tidak
       boleh dipakai sebagai hujjah.

       Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalany berkata: Hadits-hadits Anas
       terjadi kegoncangan dan perselisihan, maka yang seperti ini tidak
       boleh dijadikan hujjah. (Yakni hadits Abu Ja far tidak boleh
       dijadikan hujjah -pen.).
       [Lihat Talkhisul Habir ma asy Syarhil Muhadzdzab (III/418).]

       Bila dilihat dari segi matan-nya (isi hadits), maka matan hadits
       (kedua dan keempat) bertentangan dengan matan hadits-hadits Anas
       yang lain dan bertentangan pula dengan hadits-hadits shahih yang
       menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam qunut
       pada waktu ada nazilah (musibah).

       HADITS KELIMA
       Riwayat dari Anas yang membantah adanya qunut Shubuh
       terus-menerus:

       "Artinya : Ashim bin Sulaiman berkata kepada Anas, Sesungguh-nya
       orang-orang menyangka bahwa Nabi Shallallahu alaihi wa sallam
       senantiasa qunut dalam shalat Shubuh. Jawab Anas bin Malik: 
       Mereka dusta! Beliau Shallallahu alaihi wa sallam qunut satu
       bulan mendo akan kecelakaan atas satu qabilah dari qabilah-qabilah
       bangsa Arab. 
       [Hadits ini telah diriwayatkan oleh al-Khathib al-Bagh-dadi
       sebagaimana yang dikatakan oleh al- Allamah Ibnul Qayyim dalam
       kitab Zaadul Ma aad (I/278)]

       Derajat Hadits.
       Derajat hadits ini tidak sampai kepada shahih, karena dalam
       sanadnya ada Qais bin Rabi , ia dilemahkan oleh Ibnu Ma in dan
       ulama lainnya mengatakan ia tsiqah. Qais ini lebih tsiqah dari Abu
       Ja far semestinya orang lebih con-dong memakai riwayat Qais
       ketimbang riwayat Abu Ja far, dan lagi pula riwayat Qais ada
       penguatnya dari hadits-hadits yang sah dari Anas sendiri dan dari
       para Shahabat yang lainnya.

       HADITS KEENAM
       Dari Anas bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wa sallam tidak
       pernah qunut melainkan apabila beliau mendo a-kan kecelakaan bagi
       kaum (kafir).
       [Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuza-imah dalam
       kitab Shahih-nya no. 620]

       QUNUT SHUBUH TERUS MENERUS ADALAH BID'AH !!!

       Qunut Shubuh yang dilakukan oleh ummat Islam di Indonesia dan di
       tempat lain secara terus-menerus adalah ibadah yang tidak pernah
       dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam, para
       Shahabatnya dan tidak juga dilakukan oleh para tabi in. Para
       Shahabat Nabi Shallallahu alaihi wa sallam -mudah-mudahan Allah
       meridhai mereka-, mereka adalah orang-orang yang selalu shalat
       berjama ah bersama Nabi Shallallahu alaihi wa sallam dan mereka
       menceritakan apa yang mereka lihat dari tata cara shalat
       Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam yang lima waktu dan
       lainnya. Mereka jelas-jelas mengatakan bahwa qunut Shubuh
       terus-menerus tidak ada Sunnahnya dari Nabi Shallallahu alaihi wa
       sallam. Bahkan di antara mereka ada yang berkata : Qunut Shubuh
       adalah bid ah, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat-riwayat
       yang akan saya paparkan di bawah ini:

       HADITS KETUJUH
       Dari Abi Malik al-Asyja i, ia berkata kepada ayahnya: Wahai
       ayahku, sesungguhnya engkau pernah shalat di belakang Rasulullah
       Shallallahu alaihi wa sallam, di bela-kang Abu Bakar, Umar, 
       Utsman dan di belakang Ali di daerah Qufah sini kira-kira selama
       lima tahun, apakah qunut Shubuh terus-menerus? Ia jawab: Wahai
       anakku qunut Shubuh itu bid ah!!
       [Hadits shahih riwayat at-Tirmidzi (no. 402), Ahmad (III/472, VI/
       394), Ibnu Majah (no. 1241), an-Nasa-i (II/204), ath-Thahawi (I/
       146), ath-Thayalisi (no. 1328) dan Baihaqi (II/213), dan ini
       adalah lafazh hadits Imam Ibnu Majah, dan Imam at-Tirmidzi
       berkata: Hadits hasan shahih. Lihat pula kitab Shahih Sunan
       an-Nasa-i (I/233 no. 1035) dan Irwaa-ul Ghalil (II/182) keduanya
       karya Imam al-Albany.] [4]

       Bid ah yang dimaksud oleh Thariq bin Asyyam al-Asyja i ini adalah
       bid ah menurut syari at, yaitu: Mengadakan suatu ibadah yang tidak
       dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam, dengan
       maksud bertaqarrub kepada Allah. Dan semua bid ah adalah sesat,
       sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam:

        Artinya : Tiap-tiap bid ah adalah sesat dan tiap-tiap kesesatan
       tempatnya di Neraka. 

       Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam an-Nasa-i dalam kitab
       Sunan-nya (III/188-189) dan al-Baihaqi dalam kitab al-Asma wash
       Shifat, lihat juga kitab Shahih Sunan an-Nasa-i (I/346), karya
       Imam al-Albany.

       [Disalin dari kitab Ar-Rasaail Jilid-1, Penulis Yazid bin Abdul
       Qadir Jawas, Penerbit Pustaka Abdullah, Cetakan Pertama Ramadhan
       1425H/Oktober 2004M]
       _________
       Foote Note
       [1]. Di dalam kitab Sunanul Kubra II/202
       [2]. Lihat di dalam kitab Sunanul Kubra II/201-202
       [3]. Nama lengkap beliau adalah : Ahmad bin Ali bin Muhammad
       Al-Kannani Al-Asqalani Abul Fadhl, dan beliau terkenal sebagai
       ulama dari kalangan madzhab Imam As-Syafi'i, lihat biografi
       lengkapnya di kitab Al-Jawaahir wad Durar Fii Tarjamati Syaikhil
       Islam Ibni Hajar oleh Syaikh As-Syakhawi dan kitab-kitab yang
       lainnya.
       [4]. Lihat juga di kitab Bulughul Maram no. 289, karya Al-Hafidzh

       Bagian Ketiga dari Enam Tulisan 3/6

       HADITS KEDELAPAN
       Dari Abi Mijlaz, ia berkata: Aku pernah shalat Shubuh bersama
       Ibnu Umar, tetapi ia tidak qunut. Lalu aku ber-tanya kepadanya:
        Aku tidak lihat engkau qunut Shubuh? Ia jawab: Aku tidak dapati
       seorang Shahabat pun yang melakukan hal itu. 

       Atsar ini telah diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi di dalam kitab
       Sunanul Kubra (II/213) dengan sanad yang hasan, sebagaimana yang
       telah dikatakan oleh Syaikh Syuaib al-Arnauth dalam tahqiq beliau
       atas kitab Zaadul Ma ad (I/272).

       Ibnu Umar seorang Shahabat yang zuhud dan wara yang selalu
       menemani Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam, beliau (Ibnu 
       Umar) mengatakan: Tidak satu Shahabat yang melakukan qunut Shubuh
       terus-menerus. Para Shahabat yang sudah jelas mendapat pujian dari
       Allah tidak melakukan qunut Shubuh, 

       Namun mengapa ummat Islam yang datang sesudah para Shahabat malah
       berani melakukan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah
       Shallallahu alaihi wa sallam?

       Seorang Shahabat Nabi Shallallahu alaihi wa sallam yang bernama
       Thariq bin Asyyam bin Mas ud al-Asyja i ayahanda Abu Malik Sa d
       al-Asyja i dengan tegas dan tandas mengatakan: Qunut Shubuh
       adalah bid ah! 

       PENDAPAT PARA ULAMA TENTANG QUNUT SHUBUH TERUS MENERUS
       [1]. Imam Ibnul Mubarak berpendapat tidak ada qunut di shalat
       Shubuh.

       [2]. Imam Abu Hanifah berkata: Qunut Shubuh (terus-menerus itu)
       dilarang. [Lihat Subulus Salam (I/378).]

       [3]. Abul Hasan al-Kurajiy asy-Syafi i (wafat th. 532 H), beliau
       tidak mengerjakan qunut Shubuh. Dan ketika ditanya: Mengapa
       demikian? Beliau menjawab: Tidak ada satu pun hadits yang shah
       tentang masalah qunut Shubuh!! [Lihat Silsilatul Ahaadits adh-Dha
        iifah wal Maudhu ah (II/388).]

       [4]. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berkata: Tidak ada sama sekali
       petunjuk dari Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam mengerjakan
       qunut Shubuh terus-menerus. Jumhur ulama berkata: Tidaklah qunut
       Shubuh ini dikerjakan Nabi Shallallahu alaihi wa sallam, bahkan
       tidak ada satupun dalil yang sah yang menerangkan bahwa Nabi
       Shallallahu alaihi wa sallam mengerjakan demikian. [Lihat Zaadul
       Ma aad (I/271 & 283), tahqiq: Syu aib al-Arnauth dan Abdul Qadir
       al-Arnauth]

       [5]. Syaikh Sayyid Sabiq berkata: Qunut Shubuh tidak disyari 
       atkan kecuali bila ada nazilah (musibah) itu pun dilakukan di lima
       waktu shalat, dan bukan hanya di waktu shalat Shubuh. Imam Abu
       Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Ibnul Mubarak, Sufyan ats-Tsauri dan
       Ishaq, mereka semua tidak melakukan qunut Shubuh. [Lihat Fiqhus
       Sunnah (I/167-168)]

       PENJELASAN TENTANG PENDAPAT MEREKA YANG MENYUNNAHKANNYA
       Sebagian orang ada yang mengatakan: Madzhab kami berpendapat
       sunnah berqunut pada shalat Shubuh, baik ada nazilah ataupun tidak
       ada nazilah. 

       Apabila kita perhatikan, maka kita dapat mengetahui bahwa yang
       melatarbelakangi pendapat mereka adalah anggapan mereka tentang
       ke-shahih-an hadits tentang qunut Shubuh secara terus-menerus.
       Akan tetapi setelah pemeriksaan, kita mengetahui bahwa semua
       hadits tersebut ternyata dha if (lemah) semuanya.

       Kemungkinan besar, mereka belum mengetahui tentang kelemahan
       hadits-hadits tersebut. Karena ma-nusia tetaplah manusia, siapapun
       dia, dan sifat manusia itu bisa benar dan bisa juga salah. Dan
       Imam asy-Syafi i sangat memahami hal ini, sehingga beliau berkata:

       "Apabila kamu mendapati dalam kitabku pendapat-pen-dapatku yang
       menyalahi Sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam, maka
       peganglah Sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam dan
       tinggalkanlah pendapatku. Dalam riwayat lain beliau berkata:
       Ikutilah Sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam, dan
       jangan kamu menoleh kepada pendapat siapapun. 

       Diriwayatkan oleh Imam al-Harawi, al-Khathib al-Baghdadi,
       sebagaimana yang dikatakan oleh Imam an-Nawawi dalam kitab Majmu 
       Syarah Muhadzdzab [1]. Lihat kitab Shifat Shalat Nabi Shallallahu
        alaihi wa sallam, karya Imam al-Albany..

       "Setiap masalah yang sudah sah haditsnya dari Rasulullah
       Shallallahu alaihi wa sallam menurut para ulama-ulama hadits,
       akan tetapi pendapatku menyelisihi hadits yang shahih, maka aku
       akan rujuk dari pendapatku, dan aku akan ikut hadits Nabi
       Shallallahu alaihi wa sallam yang shahih baik ketika aku masih
       hidup, maupun setelah aku wafat. [Diriwayatkan oleh al-Hafizh Abu
       Nu aim al-Ashba-hani dan al-Harwi, lihat di kitab Sifat Shalatin
       Nabi Shallallahu alaihi wa sallam karya Imam al-Albany]

        Setiap pendapatku yang menyalahi hadits Nabi Shallallahu alaihi
       wa sallam. Itulah yang wajib diikuti, dan janganlah kamu taqlid
       kepadaku. [Diriwayatkan oleh: Imam Ibnu Abi Hatim, al-Hafizh Abu
       Nu aim dan al-Hafizh Ibnu Asakir. Lihat kitab Sifat Shalat Nabi
       Shallallahu alaihi wa sallam, karya Imam al-Albani.]

       QUNUT NAZILAH
       Qunut Nazilah adalah do a qunut ketika musibah atau kesulitan
       menimpa kaum Muslimin, seperti peperangan, terbunuhnya kaum
       Muslimin atau diserangnya kaum Muslimin oleh orang-orang kafir.
       Qunut Nazilah, yaitu mendo akan kebaikan atau kemenangan bagi kaum
       Muk-minin dan mendo akan kecelakaan atau kekalahan, ke-hancuran
       dan kebinasaan bagi orang-orang kafir, Musy-rikin dan selainnya
       yang memerangi kaum Muslimin. Qunut Nazilah ini hukumnya sunnat,
       dilakukan sesudah ruku di raka at terakhir pada shalat wajib lima
       waktu, dan hal ini dilakukan oleh Imam atau Ulil Amri.

       Imam at-Tirmidzi berkata: Ahmad (bin Hanbal) dan Ishaq bin
       Rahawaih telah berkata: Tidak ada qunut dalam shalat Fajar
       (Shubuh) kecuali bila terjadi Nazilah (musibah) yang menimpa kaum
       Muslimin. Maka, apabila telah ter-jadi sesuatu, hendaklah Imam
       (yakni Imam kaum Mus-limin atau Ulil Amri) mendo akan kemenangan
       bagi ten-tara-tentara kaum Muslimin. [2]

       Berdasarkan hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya
       Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam mela-kukan qunut satu
       bulan berturut-turut pada shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan
       Shubuh di akhir setiap shalat, yakni apabila beliau telah membaca
        Sami allaahu liman hamidah dari raka at terakhir, beliau
       Shallallahu alaihi wa sallam mendo akan kecelakaan atas mereka,
       satu kabilah dari Bani Sulaim, Ri il, Dzakwan dan Ushayyah
       sedangkan orang-orang yang di belakang beliau mengaminkannya. [3]

       Hadits-hadits tentang qunut Nazilah banyak sekali, dilakukan pada
       shalat lima waktu sesudah ruku di raka at yang terakhir.

       Imam an-Nawawi memberikan bab di dalam Syarah Muslim dari Kitabul
       Masaajid, bab 54: Istihbaabul Qunut fii Jami ish Shalawat idzaa
       Nazalat bil Muslimin Nazilah (bab Disunnahkan Qunut pada Semua
       Shalat (yang Lima Waktu) apabila ada musibah yang menimpa kaum
       Muslimin) [4]

       [Disalin dari kitab Ar-Rasaail Jilid-1, Penulis Yazid bin Abdul
       Qadir Jawas, Penerbit Pustaka Abdullah, Cetakan Pertama Ramadhan
       1425H/Oktober 2004M]
       _________
       Foote Note
       [1]. Majmu Syarahil Muhadzdzab I/63.
       [2]. Tuhfatul Ahwadzi Syarah at-Tirmidzi II/434.
       [3]. Abu Dawud no.1443, al-Hakim I/225 dan al-Baihaqi II/200 &
       212, lihat Irwaa-ul ghaliil II/163.
       [4]. Lihat juga masalah ini dalam Zaadul Ma aad I/272-273, Nailul
       Authar II/374-375 muhaqqaq.

       Bagian Keempat dari Enam Tulisan 4/6

       HADITS-HADITS SHAHIH TENTANG QUNUT NAZILAH

       HADITS PERTAMA
       Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah Shallallahu alaihi wa
       sallam pernah qunut selama satu bulan secara terus-menerus pada
       shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Shubuh di akhir setiap
       shalat, (yaitu) apabila ia mengucap Sami Allahu liman hamidah di
       raka at yang akhir, beliau mendo akan kebinasaan atas kabilah Ri 
       lin, Dzakwan dan Ushayyah yang ada pada perkampungan Bani Sulaim,
       dan orang-orang di belakang beliau mengucapkan amin.

       Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Dawud[1], Ibnul Jarud[2],
       Ahmad[3], al-Hakim dan al-Baihaqi[4]. Dan Imam al-Hakim
       menambahkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata: Beliau
       Shallallahu alaihi wa sallam pernah mengutus para da i agar
       mereka (kabilah-kabilah itu) masuk Islam, tapi malah mereka
       membunuh para da i itu. Ikrimah berkata: Inilah pertama kali
       qunut diadakan. [Lihat Irwaa-ul Ghalil II/163]

       HADITS KEDUA
       Dari Anas, ia berkata: Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam
       pernah qunut selama satu bulan setelah bangkit dari ruku , yakni
       mendo a kebinasaan untuk satu kabilah dari kabilah-kabilah Arab,
       kemudian beliau meninggal-kannya (tidak melakukannya lagi). 

       Diriwayatkan oleh Ahmad[5], Bukhari[6], Muslim[7], an-Nasaa-i[8],
       ath-Thahawi[9].

       Dalam hadits Ibnu Abbas dan hadits Anas dan beberapa hadits yang
       lainnya menunjukkan bahwa pertama kali qunut dilakukan ialah
       ketika Bani Sulaim yang terdiri dari Kabilah Ri lin, Hayyan,
       Dzakwan dan Ushayyah meminta kepada Nabi Shallallahu alaihi wa
       sallam agar mau mengajarkan mereka tentang Islam.

       Maka, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wa sallam mengutus kepada
       mereka tujuh puluh orang qurra (para penghafal al-Qur'an),
       sesampainya mereka di sumur Ma unah, mereka (para qurra ) itu
       dibunuh semuanya. Pada saat itu, tidak ada kesedihan yang lebih
       menyedihkan yang menimpa Nabi Shallallahu alaihi wa sallam selain
       kejadian itu. Maka kemudian beliau Shallallahu alaihi wa sallam
       qunut selama satu bulan, yang kemudian beliau tinggalkan.

       Di antaranya adalah hadits Ibnu Umar dan Abu Hu-rairah di bawah
       ini:

       Dari Ibnu Umar, Sesungguhnya ia pernah mendengar Rasulullah
       Shallallahu 'alaihi wa sallam ketika beliau mengangkat kepalanya
       dari ruku di raka at yang terakhir ketika shalat Shubuh, ia
       membaca: Allahummal an fulanan wa fulanan wa fulanan (Ya Allah
       laknatlah si fulan dan si fulan dan si fulan) sesudah ia membaca
       Sami allaahu liman hamidahu. Kemudian Allah menurunkan ayat (yang
       artinya): Sama sekali soal (mereka) itu bukan menjadi urusanmu,
       apakah Allah akan menyiksa mereka atau akan mengampuni mereka.
       Maka sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang zhalim.  [Ali 
       Imraan: 128]

       Hadits shahih riwayat Ahmad (II/147)

       Dari Abu Hurairah, Sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa
       sallam, apabila hendak mendo akan kecelakaan atas seseorang atau
       mendo akan kebaikan untuk seseorang, beliau mengerjakan qunut
       sesudah ruku , dan kemungkinan apabila ia membaca: Sami allahu
       liman hamidah, (lalu) beliau membaca, Allahumma dan seterusnya
       (yang artinya: Ya Allah, selamatkanlah Walid bin Walid dan Salamah
       bin Hisyam dan Ayyasy bin Abi Rabi ah dan orang-orang yang
       tertindas dari orang-orang Mukmin. Ya Allah, keraskanlah siksa-Mu
       atas (kaum) Mudhar, Ya Allah, jadikanlah atas mereka musim kemarau
       seperti musim kemarau (yang terjadi pada zaman) Yusuf. 

       Abu Hurairah berkata, Nabi keraskan bacaannya itu dan ia membaca
       dalam akhir shalatnya dalam shalat Shu-buh: Allahummal an fulanan
        dan seterusnya (Ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan) yaitu
       (dua orang) dari dua kabilah bangsa Arab, sehingga Allah
       menurunkan ayat: Sama sekali urusan mereka itu bukan menjadi
       urusanmu... (dan seterusnya). 

       Hadits shahih riwayat Ahmad ii/255 dan al-Bukhari No 4560

       Di dalam hadits shahih riwayat Imam al-Bukhari dalam kitab
       Shahih-nya no. 1004 disebutkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wa
       sallam pernah qunut pada shalat Shubuh dan Maghrib.

       Lafazhnya adalah sebagai berikut:

       Dari Anas, ia berkata, Qunut itu ada dalam shalat Maghrib dan
       Shubuh. 

       Dan dalam hadits yang shahih pula disebutkan bahwa Abu Hurairah
       pernah qunut pada shalat Zhuhur dan Isya sesudah mengucapkan Sami
        allahu liman hamidahu (setelah bangkit dari ruku (di saat sedang
       i tidal).), ia berdo a untuk kebaikan/kemenangan kaum Mukminin dan
       melaknat orang-orang kafir. Kemudian Abu Hurairah berkata: 
       Shalatku ini menyerupai shalatnya Rasulullah Shallallahu alaihi
       wa sallam. 

       Lafazh haditsnya secara lengkap adalah sebagai berikut:

       Dan dari Abu Hurairah, ia berkata, Sungguh aku akan mendekatkan
       kamu dengan shalat Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam. Maka,
       Abu Hurairah kemudian qunut dalam raka at yang akhir dari shalat
       Zuhur, Isya dan shalat Shubuh, sesudah ia membaca: Sami allahu
       liman hamidah. Lalu ia mendo akan kebaikan untuk orang-orang
       Mukmin dan melaknat orang-orang kafir. 

       Hadits shahih riwayat Ahmad (II/255), al-Bukhari (no. 797) dan
       Muslim (no.676 (296), ad-Daraquthni (II/37 atau II/165) cet. Darul
       Ma rifah.

       Memang Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam pernah qunut pada
       shalat Shubuh, begitu juga Abu Hurairah, akan tetapi ingat, bahwa
       hal itu bukan semata-mata dilakukan pada shalat Shubuh saja! Sebab
       apabila dibatasi pada shalat Shubuh saja, maka hal ini akan
       berten-tangan dengan riwayat yang sangat banyak sekali yang
       menyebutkan bahwa beliau Shallallahu alaihi wa sallam melakukan
       qunut pada lima waktu shalat yang wajib. Menurut hadits yang
       keenam bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam tidak qunut
       melainkan apabila beliau hendak mendo akan kebaikan atau mendo 
       akan kebinasaan atas suatu kaum. Maka apabila beliau qunut itu
       menunjukkan ada musibah yang menimpa ummat Islam dan dilakukan
       selama satu bulan[10]

       [Disalin dari kitab Ar-Rasaail Jilid-1, Penulis Yazid bin Abdul
       Qadir Jawas, Penerbit Pustaka Abdullah, Cetakan Pertama Ramadhan
       1425H/Oktober 2004M]
       _________
       Foote Note
       [1]. Dalam kitab al-Musnad (I/301-302).
       [2]. Dalam kitab Mustadrak-nya (I/225-226).
       [3]. Dalam kitab Sunanul Kubra (II/200 & II/212).
       [4]. Dalam kitab al-Musnad III/115, 180, 217, 261 & III/191, 249.
       [5]. Di dalam kitab Shahih-nya no. 4089.
       [6]. Dalam kitab Shahih-nya no.677 (304), tanpa lafazh ba dar
       ruku . 
       [7]. Dalam kitab Sunan-nya II/203-204.
       [8]. Dalam kitab Syarah Ma anil Atsar (I/245).
       [9]. Dan hadits ini telah diriwayatkan pula oleh Abu Dawud
       ath-Thayalisi dalam Musnad-nya no.1989, Abu Dawud no.1445,
       sebagaimana juga telah disebutkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam
       kitab Bulughul Maram no.287, lihat juga kitab Irwaa-ul Ghalil II/
       163.
       [10]. Sebelum ini telah disebutkan hadits-hadits yang menunjukkan
       adanya qunut pada shalat Shubuh, Zhuhur, Ashar, dan Isya, adapun
       yang menerangkan adanya qunut pada shalat Maghrib, adalah hadits
       Bara bin Azib:
       Dari Baraa bin Azib, Sesungguhnya Rasulullah shallalllahu 
       alaihi wa sallam pernah qunut dalam shalat Shubuh dan Maghrib. 
       Hadits shahih riwayat Ahmad IV/285, Muslim no.678 (306), Abu Dawud
       no.1441, at-Tirmidzi no.401, an-Nasaa-i II/202, ad-Dara-quthni II/
       36, al-Baihaqi II/198, ath-Thahawi II/242, Abu Dawud ath-Thayalisi
       dalam Musnad-nya no.737, lafazh ini milik Muslim.

       Bagian Kelima dari Enam Tulisan 5/6

       MAKNA QUNUT
       Kata (Qunut): Secara bahasa memiliki banyak makna,[1] di antaranya
       adalah:

       [1]. Berdiri lama, berdasarkan hadits Rasulullah Shallallahu 
       alaihi wa sallam:
        Artinya : Seutama-utama shalat yaitu yang lama berdirinya" [HSR.
       Ahmad (III/302, 391), Muslim (no. 756), at-Tirmidzi (no. 387),
       dari Shahabat Jabir, Ibnu Majah (no. 1421) dan al-Baihaqi (III/8)]

       [2]. Diam.[2]

       [3].Selalu ta at, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta ala:

       "Artinya : Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung)
       ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan
       berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan
       rahmat Rabb-nya?... [Az-Zumar: 9]

       Dan firman Allah Subhanahu wa Ta ala:

        Artinya : Dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara
       kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari
       ruh (ciptaan) Kami, dan dia membenarkan kalimat Rabb-nya dan
       Kitab-kitab-Nya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang ta'at. 
       [At-Tahrim: 12]

       [4].Tunduk menghinakan diri kepada Allah.

        Artinya : Dan kepunyaan-Nya lah siapa saja yang ada di langit dan
       di bumi. Semuanya hanya kepada-Nya tunduk. [Ar- Rum: 26]

       [5]. Do a, sebagaimana yang dikenal saat ini, yaitu do a qunut.

       [6]. Khusyu .

       [7]. Tasbih[3]

       MAKNA NAZILAH
       Kata (an Nazilah) artinya: Musibah, bencana, malapetaka.

       Jadi, qunut Nazilah yaitu qunut untuk mendo akan kebaikan
       (kemenangan) bagi kaum Muslimin dan mendo akan kecelakaan
       (kebinasaan) bagi kaum Kafir atau Musyrik yang menjadi musuh
       Islam.

       Qunut Nazilah ini hukumnya sunnat dan adanya di lima waktu shalat
       wajib; Shubuh, Zhuhur, Ashar, Magh-rib dan Isya . Tempatnya doa
       qunut ialah waktu berdiri sesudah ruku di raka at yang akhir.
       Adapun hadits yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wa
       sallam qunut sebelum ruku maksudnya: Lama berdiri dalam membaca
       ayat, sebagaimana disebutkan dalam hadits:

       "Artinya : Seutama-utama shalat yaitu yang lama berdirinya."
       [Lihat Zaadul Ma aad (I/235)]

       BEBERAPA MASALAH PENTING BERKENAAN DENGAN QUNUT
       [1]. Bacaan do a qunut yang biasa dipakai sebagian kaum Muslimin
       yang berbunyi:

        Artinya : Ya Allah berilah aku petunjuk sebagaimana orang yang
       telah Engkau beri petunjuk, berilah aku perlindungan (dari
       penyakit dan apa yang tidak disukai) sebagaimana orang yang pernah
       Engkau lindungi, sayangilah aku sebagaimana orang yang telah
       Engkau sayangi. Berikanlah berkah terhadap apa-apa yang telah
       Engkau berikan kepadaku, jauhkanlah aku dari kejelekan apa yang
       Engkau telah takdirkan, sesungguhnya Engkau yang menjatuhkan
       hukum, dan tidak ada orang yang memberikan hukuman kepada-Mu.
       Sesungguhnya orang yang Engkau bela tidak akan terhina, dan tidak
       akan mulia orang yang Engkau musuhi. Mahasuci Engkau, wahai Rabb
       kami Yang Mahatinggi.

       Sebenarnya lafazh do a ini adalah lafazh do a untuk qunut witir,
       sebagaimana yang telah diriwayatkan dari al-Hasan bin Ali
       radhiyallahu anhuma. [HR. Abu Dawud (no. 1425), at-Tirmidzi (no.
       464), Ibnu Majah (no. 1178), an-Nasa-i (III/248), Ahmad (I/199,
       200) dan al-Baihaqi (II/209, 497-498)]

       Sedang do a yang ada di dalam kurung menurut ri-wayat al-Baihaqi.
       Hadits ini diriwayatkan dari Shahabat Hasan bin Ali radhiyallahu 
       anhuma: Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam mengajarkan
       kepadaku beberapa kalimat yang aku baca dalam shalat witir 
       [Lihat Shahiih at-Tirmidzi (I/144), Shahih Ibni Majah (I/194),
       Irwaa-ul Ghalil, oleh Syaikh al-Albani (II/172) dan Shahiih Kitaab
       al-Adzkaar (I/176-177, no. 155/125). Hadits shahih. Lihat kepada
       kitab saya yang berjudul: Do a dan Wirid Mengobati Guna-guna dan
       Sihir Menu-rut al-Qur an dan as-Sunnah hal. 193-194, cet. IV]

       Do a qunut Witir dilakukan sebelum ruku pada raka at terakhir
       dari shalat Witir, dengan dasar hadits Ubay bin Ka ab: Bahwa
       Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam melakukan qunut dalam
       shalat witir sebelum ruku .[4]

       Hukum qunut Witir ini adalah sunnah, disyari atkan melakukan qunut
       Witir sepanjang tahun sebelum ruku , sebagaimana hadits Hasan bin
        Ali Radhiyallahu anhuma, dan riwayat ini shahih dari Abdullah
       bin Mas ud dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, bahkan
       diriwayatkan dari Jumhur Shahabat, sebagaimana yang diri-wayatkan
       dari Ibrahim, dari Alqamah: Sesungguhnya Ibnu Mas ud dan para
       Shahabat Nabi Shallallahu alaihi wa sallam (melakukan) qunut
       dalam shalat witir sebelum ruku . [5]

       Dari Ibrahim an Nakha i, ia berkata: Abdullah bin Mas ud
       radhiyallahu anhu tidak pernah qunut Shubuh sepanjang tahun dan
       ia qunut Witir setiap malam se-belum ruku . [6]

       Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah berkata: Ini adalah atsar yang kami
       pegang. 
       Ishaq bin Rahawaih memilih qunut (Witir) dilaksana-kan sepanjang
       tahun. [7]

       QUNUT PADA PERTENGAHAN RAMADHAN SAMPAI AKHIR RAMADHAN
       Disyari atkan juga qunut pada pertengahan Ramadhan sampai akhir
       Ramadhan, berdasarkan riwayat Sahabat dan Tabi in.

       Dari Amr bin Hasan, bahwasanya Umar radhiyallahu anhu menyuruh
       Ubay radiyallahu anhu mengimami shalat (Tarawih) pada bulan
       Ramadhan, dan beliau menyuruh Ubay radhiyallahu anhu untuk
       melakukan qunut pada pertengahan Ramadhan yang dimulai pada malam
       16 Ramadhan.[8]

       Ma mar berkata: Sesungguhnya aku melaksanakan qunut Witir
       sepanjang tahun, kecuali pada awal Ramadhan sampai dengan
       pertengahan (aku tidak qunut), demikian juga dilakukan oleh
       al-Hasan al-Bashri, ia menyebutkan dari Qatadah dan lain-lain.[9]

       Demikian juga dari Ibnu Sirin.[10]

       Syaikh al-Albani berkata: Boleh juga do a qunut sesudah ruku dan
       ditambah dengan (do a) melaknat orang-orang kafir, lalu shalawat
       kepada Nabi Shallallahu alaihi wa sallam dan mendo akan kebaikan
       untuk kaum Musli-min pada pertengahan bulan Ramadhan, karena
       terdapat dalil dari para Shahabat radhiyallahu anhum di zaman 
       Umar radhiyallahu anhu. Terdapat keterangan di akhir hadits
       tentang Tarawihnya para Shahabat radhiyallahu anhum, Abdurrahman
       bin Abdul Qari berkata: Mereka (para Shahabat) melaknat
       orang-orang kafir pada (shalat Witir) mulai pertengahan Ramadhan

        Artinya : Ya Allah, perangilah orang-orang kafir yang mencegah
       manusia dari jalan-Mu, yang mendustakan Rasul-Rasul-Mu dan tidak
       beriman kepada janji-Mu. (Ya Allah) perselisihkanlah, hancurkanlah
       persatuan mereka, timpakanlah rasa takut dalam hati mereka,
       timpakanlah kehinaan dan siksa-Mu atas mereka. (Ya Allah) Ilah
       Yang Haq. 

       Kemudian membaca shalawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wa
       sallam, mendo akan kebaikan bagi kaum Musli-min, kemudian memohon
       ampun bagi kaum Mukminin.

       Setelah itu membaca:

       "Artinya : Ya Allah, hanya kepada-Mu kami beribadah, untuk-Mu kami
       melakukan shalat dan sujud, kepadamu kami berusaha dan bersegera,
       kami mengharapkan rahmat-Mu, kami takut siksaan-Mu. Sesungguhnya
       siksaan-Mu akan menimpa orang-orang yang memusuhi-Mu. 

       Kemudian takbir, lalu melakukan sujud.[11]

       Atau setelah membaca : "Allahummah diniy fiiman hadayt"

       Kemudian membaca:

       "Artinya : Ya Allah, kepada-Mu kami beribadah, untuk-Mu kami
       melakukan shalat dan sujud, kepada-Mu kami berusaha dan bersegera
       (melakukan ibadah). Kami mengharapkan rahmat-Mu, kami takut kepada
       siksaan-Mu. Sesungguh-nya siksaan-Mu akan menimpa pada orang-orang
       kafir. Ya Allah, kami minta pertolongan dan memohon ampun
       kepada-Mu, kami memuji kebaikan-Mu, kami tidak ingkar kepada-Mu,
       kami beriman kepada Mu, kami tunduk kepada-Mu dan meninggalkan
       orang-orang yang kufur kepada-Mu. [12]

       Do a di akhir shalat witir [13]

       "Artinya : Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan
       keridhaan-Mu dari kemarahan-Mu, dan dengan keselamatan-Mu dari
       ancaman-Mu. Aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjungan
       kepada-Mu, Engkau adalah sebagai-mana yang Engkau sanjungkan pada
       Diri-Mu sendiri [14]

       "Artinya : Mahasuci Allah Raja Yang Mahasuci, Mahasuci Allah Raja
       Yang Mahasuci, Mahasuci Allah Raja Yang Mahasuci. (Nabi
       Shallallahu alaihi wa sallam mengangkat suara dan memanjangkannya
       pada ucapan yang ketiga.)" [15]

       [Disalin dari kitab Ar-Rasaail Jilid-1, Penulis Yazid bin Abdul
       Qadir Jawas, Penerbit Pustaka Abdullah, Cetakan Pertama Ramadhan
       1425H/Oktober 2004M]
       _________
       Foote Note
       [1]. Lihat Muqaddimah Fathul Baari hal.176 dalam pasal-(Þ  ä).
       [2]. Dalilnya adalah hadits Zaid bin Arqam:
       "Artinya : Dari Zaid bin Arqam, dia berkata: Ada seseorang di
       antara kami berbicara dengan orang di sampingnya ketika shalat,
       maka turunlah (firman Allah Ta ala): Berdirilah untuk Allah (dalam
       shalatmu) dengan khusyu'. [Al-Baqarah: 238] Beliau memerintahkan
       kami untuk diam dan dilarang untuk berbicara. [Diriwayatkan oleh
       Imam al-Bukhari no. 4534, Muslim no.539, at-Tirmidzi 405 & 2986,
       Abu Dawud no.949, an-Nasaa-i III/18.]
       [3]. Semua makna ini telah dikenal dalam bahasa Arab, sebagaimana
       tertera dalam kitab-kitab kamus Bahasa Arab, seperti Lisanul Arab
       XI/313-314, Mu jamul Wasith hal.761 dan yang lainnya
       [4]. HR. Abu Dawud no. 1427, Ibnu Majah no. 1182, sanad hadits ini
       shahih [lihat Irwaa-ul ghaliil I/167 hadits no.426 dan Shahih
       Sunan Abi Dawud no. 1266]
       [5]. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (II/302 atau II/202 no.
       12), di-katakan oleh al-Hafizh dalam ad-Diraayah: Sanadnya hasan.
        Syaikh al-Albani berkata: Sanadnya jayyid, menurut syarat
       Muslim. (Irwaa-ul ghaliil II/166).
       [6]. HR. Ibnu Abi Syaibah II/305-306 atau II/205 cet. Darul Fikr.
       [7]. Mukhtashar Qiyamul Lail hal. 125, lihat juga at-Tarjih Fii
       Masaa-ilith Thaharah Wash Shalah oleh DR.Muhammad bin Umar Bazmul
       hal. 362-385, cet. Daarul Hijrah th. 1423 H/2003 M.
       [8]. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah II/205 no.10.
       [9]. Mushannaf Abdirrazzaq III/120 dengan sanad yang shahih.
       [10]. Mushannaf Abdirrazzaq III/120 dengan sanad yang shahih.
       [11]. HR. Ibnu Khuzaiimah II/155-156 no.1100 sanadnya shahih.
       [12]. HR. Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra sanadnya menurut
       pendapat al-Baihaqi shahih (II/211). Syaikh al-Albani dalam
       Irwaa-ul Ghaliil II/170 berkata: Sanadnya shahih dan mauquf pada
       Umar radhiyallahu anhu. Lihat Shahih Kitab al-Adzkar I/179.
       [13]. Ali bin Abi Thalib berkata: Nabi shallallahu alaihi wa
       sallam mem-baca di akhir witirnya: "Artinya : Yang dimaksud akhir
       witir bisa dibaca sebelum salam atau sesudah salam. [Lihat
       Qiyaamur Ramadhaan hal. 32 oleh syaikh al-Albani]
       [14]. HR. Abu Dawud no.1427, at-Tirmidzi no.3566, Ibnu Majah
       no.1179, an-Nasaa-i III/249 dan Ahmad I/98,118,150. Lihat Shahih
       at-Tirmidzi III/180, Shahih Ibni Majah I/194, Irwaa-ul ghaliil II/
       175 dan Shahih Kitab al-Adzkar I/255-256 no.246, 184
       [15]. Abu Dawud no.1430, an-Nasaa-i III/245 dan Ahmad V/123, Ibnu
       Hibban no.677, al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah IV/98 no.972 dan
       Ibnus Sunni no. 706 dan hadits ini shahih. (Lihat Shahih Kitab
       al-Adzkaar I/255 dan Zaadul Ma aad I/337.)

       Bagian Terakhir dari Enam Tulisan 6/6

       TENTANG MENGANGKAT TANGAN KETIKA MEMBACA DO A QUNUT

       Tentang mengangkat tangan, terdapat dalil berupa hadits-hadits
       yang sah, baik dalam qunut Nazilah maupun qunut witir, di antara
       dalilnya adalah:

        Artinya : Dari Tsabit, dari Anas bin Malik tentang peristiwa
       al-Qurra (pembaca al-Qur an) dan terbunuhnya mereka, bahwasanya
       ia (Anas) berkata: Aku telah melihat Rasulullah Shallallahu 
       alaihi wa sallam setiap kali shalat Shubuh, beliau mengangkat
       kedua tangannya mendo akan kece-lakaan atas mereka, yakni
       orang-orang yang membunuh mereka. 

       Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (II/211), dan ia berkata: Beberapa
       Shahabat mengangkat tangan mereka ketika Qunut, di samping yang
       kami riwayatkan dari Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu alaihi
       wa sallam. 

       Beliau juga berkata : Riwayat bahwa Umar bin al-Khaththab
       Radhiyallahu anhu mengangkat tangan ketika Qunut adalah shahih. 
       [Al-Baihaqy, II/212]

       TENTANG MENGUSAP WAJAH SETELAH QUNUT ATAU BERDO A

       Adapun mengusap wajah sesudah qunut atau do a, maka perinciannya
       adalah sebagai berikut :

       [1]. Tidak ada satu pun hadits yang shahih tentang mengusap muka
       dengan telapak tangan setelah berdo a. Semua hadits-haditsnya
       sangat lemah dan tidak bisa dijadikan hujjah, jadi tidak boleh
       dijadikan alasan tentang bolehnya mengusap.

       [2]. Karena tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu 
       alaihi wa sallam, maka mengamalkannya merupakan perbuatan bid ah
       [1]

       [3]. Begitu juga tidak ada satu pun riwayat yang shahih dari Nabi
       Shallallahu alaihi wa sallam dan tidak juga dari para Shahabatnya
       tentang mengusap muka sesudah qunut nazilah.

       [4]. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: Adapun tentang Nabi
       Shallallahu alaihi wa sallam mengangkat kedua tangannya di waktu
       berdo a, maka sesungguhnya telah datang hadits-hadits yang shahih
       (lagi) banyak jumlahnya. Sedangkan tentang mengusap muka, tidak
       ada satu pun hadits yang shahih, ada satu dua hadits, tetapi tidak
       dapat dijadikan hujjah[2]

       [5]. Imam Al- Izz bin Abdis Salam berkata: Tidaklah (yang
       melakukan) mengusap muka melainkan orang yang bodoh. [3]

       [6]. Imam An-Nawawy berkata: Tidak ada sunnahnya mengusap muka. 
       [4]

       [6]. Imam Al-Baihaqi juga menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun
       dari ulama Salaf yang melakukan pengusapan wajah sesudah do a
       qunut dalam shalat. [5]

       TENTANG UCAPAN AMIN

       Berdasarkan hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma para Shahabat
       mengucapkan amin dalam do a qunut. [6]

       Do a qunut hendaklah pendek, singkat dan tidak panjang,
       sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu alaihi wa
       sallam dan para Shahabatnya radhiyallahu anhum ajma in.

       KESIMPULAN

       [1]. Hadits-hadits yang menetapkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi
       wa sallam qunut Shubuh terus-menerus sampai meninggal dunia
       semuanya dha if (lemah) dan tidak dapat dijadikan hujjah.

       [2]. Kita wajib mengikuti Sunnah Nabi Shallallahu alaihi wa
       sallam. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi
       Shallallahu alaihi wa sallam, karena beliau telah bersabda.

        Artinya : Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad
       Shallallahu alaihi wa sallam. 

       [3]. Qunut Nazilah disyari atkan oleh Nabi yang mulia Shallallahu
        alaihi wa sallam. Dan dikerjakan di lima waktu shalat yang wajib
       (Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Shubuh). Dan tempat berdo anya
       adalah di raka at yang akhir sesudah bangkit dari ruku dan
       hukumnya sunnat.

       [6]. Hukum qunut Shubuh terus-menerus adalah bid ah.

       [7]. Bacaan do a qunut yang berbunyi : Allahumma ihdinii fiiman
       hadayt ... 
       Adalah bacaan untuk do a qunut Witir dan bukan bacaan do a qunut
       Nazilah, sebagaimana yang telah diamalkan oleh kebanyakan kaum
       Muslimin pada saat ini dan di negeri ini khususnya.

       [8]. Mengangkat tangan ketika membaca do a qunut telah sah
       sunnahnya.

       [9]. Begitu juga membaca amin.

       [10]. Mengusap wajah sesudah qunut atau do a, tidak ada satu pun
       riwayat yang sah. Maka, perbuatan ini adalah bid ah. [7]

       Wallaahu a lam bish Shawab.

       [Disalin dari kitab Ar-Rasaail Jilid-1, Penulis Yazid bin Abdul
       Qadir Jawas, Penerbit Pustaka Abdullah, Cetakan Pertama Ramadhan
       1425H/Oktober 2004M]
       _________
       Foote Note
       [1]. Lihat Irwaa-ul Ghaliil II/178-182, Shahih Kitab al-Adzkar wa
       Dha ifuhu hal. 960-962.
       [2]. Majmu Fataawaa Ibnu Taimiyyah XXII/519.
       [3]. Irwaa-ul ghaliil II/182, Shahih Kitab al-Adzkar wa Dha ifuhu
       hal. 960-962.
       [4]. Ibid.
       [5]. Sunanul Kubra al-Baihaqi II/212 Lihat juga kitab Majmuu 
       Fataawaa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, XXII/519, lihat juga Do a
       & Wirid hal. 68-69, cet. IV, oleh penulis.
       [6]. Lihat Buku Do a & Wirid hal. 200-201, cet. IV, oleh penulis.
       [7]. Lihat Irwaa-ul Ghaliil fii Takhriiji Ahaadits Manaaris Sabiil
       II/178-182, hadits no. 433-434 dan Shahih al-Adzkaar wa Dha iifuhu
       hal. 960-962.

       MARAJI 
       [1]. Sunan Abi Dawud.
       [2]. Sunan an-Nasaa-i.
       [3]. Sunan at-Tirmidzy.
       [4]. Sunan Ibni Majah.
       [5]. Musnad Imam Ahmad, oleh Imam Ahmad.
       [6]. Al-Mushannaf, oleh Imam Abdurrazzaq.
       [7]. Al-Mushannaf, oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, cet. Daarul Fikr
       th. 1414 H.
       [8]. Syarah Ma anil Atsar, oleh Imam ath-Thahawi, cet. Daarul
       Kutub al- Ilmiyyah, th. 1416 H.
       [9]. Sunan Daruquthni, oleh Imam ad-Daraquthni, cet. Daarul Ma 
       rifah, th. 1422 H.
       [10]. Sunanul Kubra, oleh Imam al-Baihaqy, tahqiq: Syu aib
       al-Arnauth dan Muhammad Zuhair asy-Syawaisy, cet. Al-Maktab
       al-Islamy, th. 1403 H.
       [11]. Syarhus Sunnah, oleh Imam al-Baghawi.
       [12]. Musnad Abi Dawud ath-Thayalisy, tahqiq: Dr. Muham-mad bin
       Abdul Muhsin at-Turky, cet. Daar Hajr, th. 1419 H.
       [13]. Shahih Ibni Khuzaimah, oleh Imam Ibnu Khuzaimah.
       [14]. Kitab al-Muntaqa , oleh Ibnul Jarud, cet. Daarul Kutub al- 
       Ilmiyyah, th. 1417 H.
       [15]. Al- Ilalul Mutanahiyah, oleh Ibnul Jauzi, cet. Daarul Kutub
       al- Ilmiyyah, th. 1403 H.
       [16]. Mizanul I tidal, oleh Imam adz-Dzahaby, cet. Daarul Fikr.
       [17]. Tahdziibut Tahdziib, oleh al-Hafizh Ibnu Hajar al- Asqalany.
       [18]. Zaadul Ma ad fii Hadyi Khairil Ibaad, oleh Syaikhul Islam
       Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, tahqiq: Syu aib dan Abdul Qadir
       al-Arnauth, cet. Mu-assasah ar-Risalah.
       [19]. Silsilatul Ahaadits ash-Shahihah, oleh Imam Muhammad
       Nashiruddin al-Albany.
       [20]. Silsilatul Ahaaditsidh Dha ifah Wal Maudhu ah, oleh Imam
       Muhammad Nashiruddin al-Albany.
       [21]. Nashbur Raayah, al-Hafizh az-Zaila i.
       [22]. Al-Kifayah fii Ilmir Riwayah, oleh al-Khathib al-Bagh-dady.
       [23]. Taqribut Tahdzib, oleh al-Hafizh Ibnu Hajar al- Asqa-lany,
       cet. Daarul Kutub al- Ilmiyyah, th. 1413 H.
       [24]. Al-Jawaahir Wad Durar Fii Tarjamati Syaikhil Islam Ibni
       Hajar, oleh Syaikh as-Sakhawi.
       [25]. Talkhisul Habir, oleh al-Hafizh Ibnu Hajar al- Asqalany.
       [26]. Irwaa-ul Ghaliil, oleh Imam Muhammad Nashiruddin al-Albany.
       [27]. Shahih Sunan an-Nasa-i bi Ikhtishaaris Sanad, oleh Imam
       Muhammad Nashiruddin al-Albany, cet. Maktabah at-Tarbiyyah al- 
       Araby lid-Duwalij al-Khalij, th. 1409 H.
       [28]. Bulughul Maram, oleh al-Hafizh Ibnu Hajar al- Asqalany.
       [29]. Al-Asma wash Shifat, oleh Imam al-Baihaqy.
       [30]. Subulus Salam, oleh Imam ash-Shan any.
       [31]. Fiqhus Sunnah, oleh Syaikh Sayyid Sabiq.
       [32]. Majmuu Syarhul Muhadzdzab, oleh Imam an-Nawawy, cet Daarul
       Fikr.
       [33]. Shifat Shalat Nabi Shallallahu alaihi wa sallam, oleh Imam
       Muhammad Nashiruddin al-Albany.
       [34]. Tuhfatul Ahwadzi Syarah at-Tirmidzi, oleh Imam
       al-Mubarakfury.
       [35]. Nailul Authar, oleh Imam asy-Syaukany.
       [36]. Hadyus Sary Muqaddimah Fat-hul Bary, oleh al-Hafizh Ibnu
       Hajar al- Asqalany, cet. Daarul Fikr.
       [37]. Lisanul Arab, oleh Ibnu Manzhur.
       [38]. Mu jamul Wasith.
       [39]. At-Tarjih fii Masaa-ilith Thaharah wash Shalah, oleh Dr.
       Muhammad bin Umar Bazmul, cet. Daarul Hijrah th. 1423 H/2003 M.
       [40]. Ad-Dirayah fii Takhriji Ahaditsil Hidayah, oleh al-Hafizh
       Ibnu Haja al- Asqalany.
       [41]. Shahih Kitabil Adzkaar wa Dha iifuhu, oleh Syaikh Salim bin
        Ied al-Hilaly.
       [42]. Shahih at-Tirmidzy, oleh Imam Muhammad Nashiruddin
       al-Albany.
       [43]. Shahih Ibni Majah, oleh Imam Muhammad Nashiruddin al-Albany.
       [44]. Amalul Yaumi wal-Lailah, oleh Ibnus Sunny.

       Sumber : www.almanhaj.or.id

                | | ==========

  juhani   Re:Doa Qunut - 2008/02/20 19:44 Assalammu'alaikum Wr Wb,
  
       Semoga Allah Senantiasa bersama sama dengan orang orang yang
       berjuang di jalannya.

       Habib bagaimana bacaaan dari doa qunut Nazila ? Apa sama dengan
       doa Qunut saat sholat subuh ? Mohon penjelasannya.

       Wassalammu'alaikum Wr Wb

                | | ==========

  munzir   Re:Doa Qunut - 2008/02/24 10:35 Alaikumsalam warahmatullah
       wabarakatuh,
       Cahaya Kemuliaan Nya semoga selalu menaungi aktifitas anda setiap
       saat,

       Mengenai Qunut subuh, memang terdapat Ikhtilaf pada 4 madzhab,
       masing masing mempunyai pendapat, sebagaimana Imam Syafii
       mengkhususkannya pada setelah ruku pada rakaat kedua di shalat
       subuh.., dan Imam Malik mengkhususkannya pada sebelum ruku pada
       Rakaat kedua di shalat subuh (Ibanatul Ahkam fii Syarhi
       Bulughulmaram Bab I).

       Apapun bualan yg mereka ucapkan, tentunya kita lebih memegang
       pendapat Imam Malik dan Imam Syafii dibanding pendapat mereka.

       saya hanya tertawa melihat rentetan fatwa mereka ini, siapa mereka
       ini?, hanya menukil nukil hadits dari buku buku terjemah, lalu
       berfatwa menjatuhkan fatwa Imam Syafii,

       walaupun hadits qunut subuh itu dhoif, adakah hadits yg
       melarangnya?

       para Imam Imam Madzhab telah menjalankannya dalam madzhab, dan
       mereka mengingkarinya?
       Siapapula mereka ini?, sedangkan Imam Syafii dan Imam Malik adalah
       Muhaddits dan Hujjatul islam, syarat seorang mencapai derajat
       Hujjatul islam adalah hafal 300 ribu hadits dengan sanad dan
       matannya, sedangkan satu kalimat pendek hadits saja bila dg hukum
       sanad dan matannya bisa menjadi dua halaman panjangnya,
       lalu bagaimana dengan 300 ribu hadits dg sanad matan?

       Ketahuilah bahwa Imam Ahmad bin Hanbal telah hafal 1 juta hadits
       dg sanad dan matannya, sedangkan Imam Ahmad ini adalah murid Imam
       Syafii, dan Imam Syafii adalah murid Imam Malik.
       Imam Syafii menulis seluruh fatwa dan catatan2nya hingga memenuhi
       kamarnya (entah berapa juta halaman), lalu berkata Imam syafii,
       "sulit sekali aku, karena tak bisa bepergian kemana mana karena
       ilmuku semua terkumpul di kamar kerjaku, maka aku menghafal
       kesemuanya, lalu kubakar seluruh catatan itu, karena sudah
       kupindahkan ke kepalaku kesemuanya".

       Imam Malik telah menulis sebuah buku hadits yg dinamakan :
       Almuwatta', yg artinya : "yg menginjak", karena kitabnya itu
       mengungguli dan menengelamkan semua kitab para ulama Imam imam dan
       Muhadditsin lainnya di zamannya, semua terinjak/terkalahkan oleh
       kitab beliau. dan Imam Syafii sudah hafal kitab ALmuwatta pada
       usia 15 tahun, ia hafal Alqur'an pada usia 10 tahun, dan berkata
       Imam Ahmad bin Hanbal, tak kulihat orang yg lebih menginginkan
       berada pada sunnah melebihi Imam Syafii.

       Nah.. apalah artinya ucapan ucapan mereka itu dibanding Imam Imam
       besar yg mereka itu tak akan melupakan sebutir kesalahanpun dalam
       fatwanya, dan bila fatwanya ada kesalahan, niscaya sudah dilewati
       beribu2 muhaddits dan Imam Imam yg menyangkalnya dizamannya.

       namun Qunut subuh tetap dilakukan, demikian dalam Madzhab Syafii
       dan Madzhab Maliki,

       lucu sekali melihat fatwa mereka diatas, panjang lebar menyebut
       puluhan kitab hadits, seakan mereka adalah pakar hadits, padahal
       mereka tak hafal satu haditspun berikut sanad dan matannya, mereka
       cuma nukil nukil saja, lalu berfatwa.

       Rasul saw bersabda :
       Sebesar besar kejahatan muslimin pada muslimin lainnnya adalah yg
       bertanya tentang sesuatu yg tak diharamkan, menjadi diharamkan
       Karena sebab pertanyaannya" (Shahih Muslim)

       Demikian saudaraku yg kumuliakan, semoga sukses dg segala cita
       cita, semoga dalam kebahagiaan selalu,

       Wallahu a'lam

       Forum silahturahmi jama'ah Majelis Rasulullah, klik disini http://
       groups.yahoo.com/group/majelisrasulullah

       Peduli Perjuangan Majelis Rasulullah saw
       No rekening Majelis Rasulullah saw:
       Bank Syariah Mandiri
       Atas nama : MUNZIR ALMUSAWA
       No rek : 061-7121-494
       
                | | ==========

  munzir   Re:Doa Qunut - 2008/02/24 10:41 Alaikumsalam warahmatullah
       wabarakatuh,
  
       Kebahagiaan dan Cahaya Kelembutan Nya swt semoga selalu menaungi
       hari hari anda dan keluarga,

       Saudaraku yg kumuliakan,
       mengenai Qunut nazilah maka hal itu teriwayatkan dalam hadits
       shahih dan tidak ada ikhtilaf padanya.

       Demikian saudaraku yg kumuliakan, semoga sukses dg segala cita
       cita, semoga dalam kebahagiaan selalu,

       Wallahu a'lam

       Forum silahturahmi jama'ah Majelis Rasulullah, klik disini http://
       groups.yahoo.com/group/majelisrasulullah

       Peduli Perjuangan Majelis Rasulullah saw
       No rekening Majelis Rasulullah saw:
       Bank Syariah Mandiri
       Atas nama : MUNZIR ALMUSAWA
       No rek : 061-7121-494
       
                | | ==========

  ghofur   Re:Doa Qunut - 2008/02/24 18:42 Assalamu alaikum wr wb
  
       Habib Munzir & keluarga yang dimuliakan Allah,
       Terima kasih banyak atas jawabannya, jawaban yang sangat baik,
       accurat & melegakan hati semoga Habib sekeluarga selalu diridhoi
       Allah SWT. amin

       wassalamu alaikum wr wb
       Abdul ghofur

                | | ==========

  munzir   Re:Doa Qunut - 2008/02/25 05:20 Alaikumsalam warahmatullah
       wabarakatuh,
  
       Kebahagiaan dan Cahaya Kelembutan Nya swt semoga selalu menaungi
       hari hari anda dan keluarga,

       Saudaraku yg kumuliakan,
       sebenarnya inti permasalahannya adalah jarak kita yg sangat jauh
       pada Imam Syafii dan Imam Malik, seandainya Imam Syafii hidup masa
       ini, maka tentu kita bisa "mengadilinya" dengan pertanyaan2 yg
       meragukan kita, namun beliau telah wafat 12 abad yg silam, dan
       para Imam Ahli Hadits pun banyak yg hidup jauh setelah Imam
       Syafii, misalnya Imam Bukhari, sungguh imam Bukhari ini baru lahir
       setelah Imam Syafii menjadi Imam Besar,

       dan cukuplah pengetahuan kita bahwa ratusan Imam dan pakar hadits
       yg bermadzhabkan syafii, belasan Hujjatul Islam pun bermadzhabkan
       syafii, bahkan Madzhab Syafii adalah madzhab mayoritas muslimin
       dimuka bumi, salahkah mereka itu semua dalam 12 abad dan wahabilah
       yg benar?

       mereka menggembar gemborkan untuk jangan fanatik mazhab, justru
       merekalah yg fanatik madzhab, karena mereka berada di lingkungan
       masyarakat yg bermadzhab syafii namun mereka memaksakan kemauan yg
       berbeda,

       jelasnya, jika mereka tak fanatik madzhab maka jika mereka ada
       ditempat orang bermadzhab hambali maka ikutilah mereka, karena
       merekapun muslimin, hargai madzhab setempat, jangan memaksakan
       kemauan untuk terus bermadzhab syafii ditengah masyarakat yg
       bermadzhab hambali,

       demikian sebaliknya, jika kita berada di indonesia, disini
       mayoritas adalah bermadzhab syafii, hargailah masyarakat sekitar,
       tak selayaknya orang muslim memakai madzhab lain sendiri ditengah
       masyarakat yg bermadzhab syafii, inilah yg fanatik madzhab.

       dan hal yg sangat kronis kesalahannya adalah menyalahkan fatwa
       Imam Imam Madzhab, karena ini adalah sama saja mengingkari fatwa
       ratusan imam, dengan fatwa seorang yg tak mengerti hadits.

       Demikian saudaraku yg kumuliakan, semoga sukses dg segala cita
       cita, semoga dalam kebahagiaan selalu,

       Wallahu a'lam

       Forum silahturahmi jama'ah Majelis Rasulullah, klik disini http://
       groups.yahoo.com/group/majelisrasulullah

       Peduli Perjuangan Majelis Rasulullah saw
       No rekening Majelis Rasulullah saw:
       Bank Syariah Mandiri
       Atas nama : MUNZIR ALMUSAWA
       No rek : 061-7121-494
       
                | | ==========

sumber
http://arsip.majelisrasulullah.org/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=34&func=view&id=11994
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments