mengenai penghinaan dan fitnah pd para sahabat adalah penghinaan atas Nabi saw

0
  plastik  sahabat syiah - 2006/11/20 19:44 Bismillahirrahmanirrohim ...
  
       Assalamu'alaikum ya Habib Munzir al Musawa ...
       Semoga Allah selalu memberikan hidayah dan rahmatnya kepada Habib
       untuk bisa selalu membimbing kita dijalan lurus...

       Ada sahabat saya yg syiah mengungkapkan ttg sejarah ttg sahabat
       Usman bin Affan yg koruptor dan nepotisme, atau tentang sahabat
       Umar bin Khatab yg pernah menghardik Nabi SAW, atau ttg sahabat
       Abu Bakar yg merampas hak waris atas Fatimah aZahra.

       Bagaimana menyikapi sejarah yg seperti itu, karena sempet membawa
       saya sedih.

       Terima Kasih atas pencerahannya...

                | | ==========

  munzir   Re:sahabat syiah - 2006/11/21 12:07 Alaikumsalam warahmatullah
       wabarakatuh,
  
       Limpahan kebahagiaan semoga selalu tercurah pada anda dan
       keluarga,

       mengenai penghinaan dan fitnah pd para sahabat adalah penghinaan
       atas Nabi saw, menghina salah satu dari Khulafa'urrasyidin
       hukumnya kufur, dan menghina Utsman bin Affan ra adalah menghina
       Rasul saw karena ia Menantu Rasul saw dua kali, dua putri Rasul
       saw dinikahkan oleh Rasul saw pada Utsman bin Affan ra, mereka
       menganggap Rasul saw itu bodoh memilih mantu seorang koruptor dan
       nepotisme, padahal Rasul saw banyak tahu kejadian yg akan terjadi,
       bahkan wafatnya ustman Rasul saw mengetahuinya, wafatnya Ali kw,
       wafatnya husein bin ali ra Rasul saw mengetahuinya dan
       mengabarkannya jauh sebelum terjadi.

       mereka ini mengambil sejarah yg sesat dan kebodohan yg nyata,
       karena kalau benar itu terjadi maka mereka telah menganggap Ali
       bin Abi Thalib kw pengecut dan pengkhianat agama pula, karena Ali
       kw berdiam diri saja melihat kebatilan.

       Umar bin Khattab ra dan Abubakar ra adalah mertua Rasul saw, maka
       fahamlah kita bahwa Abubakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu'anhum
       kesemuanya adalah kerabat dg Rasul saw.

       faham mereka ini adalah faham yg berkedok pecinta ahlulbait namun
       mereka adalah pengkhianat ahlulbait dan musuh besar ahlulbait

       kita bertanggungjawab wahai saudaraku untuk menumpas kesesatan ini
       dengan mengajak mereka pada kebenaran, demikian saudaraku yg
       kumuliakan,

       wallahu a'lam

       Forum silahturahmi jama'ah Majelis Rasulullah, klik disini http://
       groups.yahoo.com/group/majelisrasulullah

       Peduli Perjuangan Majelis Rasulullah saw
       No rekening Majelis Rasulullah saw:
       Bank Syariah Mandiri
       Atas nama : MUNZIR ALMUSAWA
       No rek : 061-7121-494
       
                | | ==========

  wiribi   Re:sahabat syiah - 2008/01/29 01:53 Salam Habib yang dirahmati
       Allah
  
       Tentang Umar bin Khattab:

       Bukankah benar bahwa Umar bin Khattab pernah melakukan perbuatan
       yang keji terhadap Nabi Saw? Tidakkah antum melihat salah satu
       buktinya yang telah menolak sunah dan mencela Nabi? Berikut ini
       adalah bukti riwayatnya di dalam Sahih Bukhari juz 1 Bab Ilmu:

       Ibnu Abbas berkata: "Ketika Nabi bertambah keras sakitnya, beliau
       berkata, 'Bawalah kemari kertas supaya kamu dapat menuliskan
       sesuatu agar kamu tidak lupa nanti.' Kata Umar bin Khattab, 'Sakit
       Nabi bertambah keras. Kita telah mempunyai Kitabullah (Qur'an);
       cukuplah itu!' Para sahabat (yang hadir ketika itu) berselisih
       pendapat, dan menyebabkan terjadinya suara gaduh. Berkata Nabi,
       'Aku harap Anda semua pergi! Tidak pantas Anda bertengkar di
       hadapanku!' Ibnu Abbas lalu keluar dan berkata, 'Alangkah
       malangnya, terhalang mencatat sesuatu (wasiat sunnah) dari
       Rasulullah.'"

       Lihatlah, para sahabat berbeda pendapat, ada yang setuju ada yang
       tidak setuju Nabi menuliskan wasiat beliau yang terakhir untuk
       dituliskan. Umar bin Khattab menolak wasiat sunnah dari Nabi,
       katanya sudah cukup dengan Qur'an saja. Perlakuan Umar sangat
       bertentangan dengan Al-Qur'an.

       "Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang
       dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada
       Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya." (QS. Al-Hasyr:
       7)

       Kemudian Umar menghina Nabi bahwa Nabi sakitnya bertambah keras.
       Hal ini menunjukkan bahwa Umar tidak beriman kepada Kenabian
       Muhammad saw. Karena segala perkataan Nabi baik dia sedang sakit
       ataupun sehat tetap perkataannya adalah wahyu Allah.

       "Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya.
       Ucapannya itu tiada lain adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).
       yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat." (QS.
       An-Najm: 3-5)

       Dan sikap dan perilaku mereka (para sahabat termasuk Umar) telah
       bertentangan dengan ayat-ayat Allah sehingga terhapuslah seluruh
       amal mereka (kualat).

       "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu
       melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan
       suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu
       terhadap sebagian yang lain, supaya tidak terhapus (pahala)
       amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari." (QS. Al-Hujuraat: 2)

       Layakkah kita menjadikan mereka yang menentang Allah dan Rasul-Nya
       sebagai pemimpin Islam? Layakkah kita menjadikan mereka hujjah,
       padahal telah jelas kejahatan mereka dan mereka akan dimasukkan ke
       dalam Neraka?

       "Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran
       baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin,
       Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya
       itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu
       seburuk-buruk tempat kembali." (QS. An-Nisaa: 115)

       Tentang Abu Bakar:

       Masalah tanah Fadaq pun telah tertulis jelas di dalam kitab-kitab
       Ahlussunnah itu sendiri.

       Di dalam Shahih Bukhari, diriwayatkan dari Aisyah (Ummul Muminin),
       bahwa setelah wafatnya Rasulullah Saw, Fatimah, putri sang Nabi
       meminta kepada Abu Bakar agar memberikan warisannya dari harta fa 
       i yang ditinggalkan mendiang ayahnya.

       Mendengar jawaban Abu Bakar yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw
       pernah bersabda bahwa beliau tidak boleh diwarisi dan harta
       peninggalannya merupakan sedekah, maka Fatimah marah dan tidak
       lagi mau berbicara dengan Abu Bakar. Bahkan Fatimah tidak mau
       menegur Abu Bakar sampai Fatimah wafat, 6 bulan setelah wafatnya
       Rasulullah Saw.

       Kepada Abu Bakar, Fatimah juga meminta bagiannya dari peninggalan
       Rasulullah Saw berupa harta di Khaibar, di Fadak, dan di Madinah.

       Akan tetapi Abu Bakar menolaknya seraya berkata, Aku akan tetap
       setia mengamalkan segala yang pernah dilakukan Rasulullah Saw. Aku
       tidak berani meninggalkkannya barang sedikit pun. Aku takut kalau
       menyimpang dari perintah beliau. Mengenai harta yang di Madinah
       sudah diberikan Umar kepada Ali dan al-Abbas. Jadi bagian itu
       sudah dikuasai Ali. Lalu mengenai harta di Khaibar dan di Fadak
       masih di tangan Umar. Kata Umar, kedua harta sedekah Rasululah Saw
       itu akan tetap dipertahankan dan diserahkan kepada khalifah umat,
       sebagaimana pesan beliau sendiri. Sampai sekarang harta itu masih
       ada dan tetap akan dipergunakan sebagaimana mestinya. (Lihat
       Sahih Bukhari Juz 4 juga di dalam Sahih Muslim dan Ahmad bin
       Hambal di dalam Musnadnya)

       Dari hadits Shahih Bukhari di atas ini kita melihat Sayyidah
       Fatimah marah kepada Abu Bakar, maka timbul sebuah pertanyaan baru
       dari kasus ini : Tidak pernahkah Abu Bakar mendengar sebuah hadits
       yang juga tercatat di dalam Shahih Bukhari yang menyatakan bahwa
       Rasulullah pernah bersabda kepada Sayyidah Fatimah: Fatimah
       adalah bagian dari diriku, maka barangsiapa yang membuatnya marah
       berarti juga telah membuatku marah! (Lihat Sahih Bukhari Juz 5
       diriwayatkan dari Al-Miswar bin Makhrama)

       "Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab
       yang pedih." (QS. At-Taubah: 61)

       Kedua hadits di atas diriwayatkan oleh Bukhari dan terekam di
       dalam Jami Al-Shahih-nya. Apakah mungkin pernyataan Rasulullah
       Saw ini cuma gurauan belaka, canda atau omongan tanpa dasar? Tentu
       saja tidak. Tidak mungkin Rasulullah Saw akan mengucapkan
       kata-kata yang sia-sia, apalagi gurauan dan yang semacamnya.
       Apalagi hadits ini juga diriwayatkan oleh banyak perawi lainnya
       seperti Tirmidzi, al-Hakim, Muslim dan banyak lagi.

        Kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru. dan
       tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. 
       (QS. Al-Najm: 2-3)

       Tentang Utsman bin Affan:

       Berikut ini adalah beberapa bukti kebathilan Khalifah Utsman, dia
       telah memberikan khums Afrika Utara kepada Marwan bin Hakam,
       kemudian Marwan membelanjakannya untuk membina istana. Justru itu
       perbuatannya adalah bertentangan dengan ayat Surah al-Anfal: 41
       sebagaimana juga ia telah dinyatakan oleh Ibn Abd Rabbih: "Di
       antara kebencian orang banyak terhadap Utsman ialah memberi Fadak
       kepada Marwan, dan apabila dia membuka Afrika Utara ia mengambil
       khums dan memberikannya kepada Marwan."(Lihat referensi
       Ahlussunnah: Ibn Abd Rabbih, al-Iqd al-Farid, II, hlm. 261; Ibn
       Qutaibah, Al-Imamah wal-Siyasah, I, hlm. 32)

       Khalifah Utsman telah memukul Abu Dzar kemudian mengusirnya ke
       Rabzah. Tindakannya itu ialah disebabkan Abu Dzar mengkritiknya
       karena menggunakan harta Baitul Mal untuk keluarganya. (Lihat
       referensi Ahlussunnah: Ibn Abd al-Birr, al-Isti'ab, I, hlm. 114;
       al-Ya'qubi, Tarikh, II, hlm. 162; al-Syahrastani, al-Milal, I,
       hlm. 26) Abu Dzar berkata: "Sesungguhnya anda telah melakukan
       perkara yang tidak ada di dalam Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya.
       Demi Tuhan, aku melihat kebenaran dipadamkan, kebatilan
       dihidupkan, kebenaran dibohongi, cintakan kebendaan tanpa
       ketakwaan. (Lihat referensi Ahlussunnah: al-Ya'qubi, Tarikh, II,
       hlm. 16)

       Khalifah Utsman telah mengambil tempat khas (hima) untuknya dan
       kerabat-kerabatnya. Dia melarang kaum Muslimin menggunakan
       tempat-tempat tersebut yang mengandungi rumput-rumput dan
       lain-lain, sedangkan Rasulullah SAW menjadikan tempat-tempat
       tersebut milik bebas kaum Muslimin yaitu mereka bebas memiliki
       air, rumput, dan api secara saksama. Rasulullah SAW bersabda:
       "Kaum Muslimin berkongsi di dalam tiga perkara, rumput-rumputan,
       air dan
       api." (Lihat referensi Ahlussunnah: al-Halabi, Sirah Nabawiyyah,
       II, hlm. 78; Ibn Qutaibah, al-Imamah wal-Siyasah, I, hlm. 32)

       Tetapi Khalifah Uthman telah membina rumah-rumah mewah untuk
       isterinya Na'ilah dan anak perempuannya Aisyah dengan menggunakan
       wang Baitul Mal. Oleh itu perbuatannya adalah bertentangan dengan
       Sunnah Rasulullah SAW, dan tidak heranlah jika kaum Muslimin
       mengkritiknya. (Lihat referensi Ahlussunnah: Ibn Qutaibah,
       al-Imamah wal-Siyasah, I, hlm. 32]

       Khalifah Utsman telah memberikan pungutan zakat Qadha'ah (di
       Yaman) kepada al-Hakam bin al-As sebanyak 300,000 Dirham. (Lihat
       referensi Ahlussunnah: al-Baladhuri, Ansab al-Asyraf, V, hlm. 28).
       Sedangkan al-Hakam adalah orang yang telah diusir dan dilaknati
       oleh Rasulullah SAW. (Lihat referensi Ahlusunnah: al-Ya'qubi,
       Tarikh, II, hlm. 145)

       Khalifah Uthman telah memberikan wang Baitul Mal kepada Sa'id bin
       al-As bin Umaiyyah sebanyak 100,000 Dirham. Lantaran itu Ali,
       al-Zubair, Talhah, dan Abdur Rahman bin Auf menentangnya.(Lihat
       referensi Ahlussunnah: al-Baladhuri, Ansab al-Asyraf, V, hlm. 28)

       Habib Munzir yang saya cintai, begitu banyak dan jelas bukti-bukti
       kebatilan mereka baik semasa Nabi Saw hidup maupun telah wafat,
       akan tetapi kenapa banyak ulama Ahlussunnah yang menutup-nutupi
       tentang kebenaran ini?

       "Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami
       turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk,
       setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka
       itu dilaknat Allah dan dilaknat (pula) oleh semua (mahluk) yang
       dapat melaknati." (QS. Al-Baqarah: 159)

       Umat Islam Syiah tidaklah berkedok, berkhianat kepada Ahlulbait
       atau apapun seperti apa yang Antum tuduhkan, umat Islam Syiah
       insyaAllah benar-benar menjalani Agama dengan belajar, dan terus
       belajar, mengkaji Islam secara menyeluruh, baik dari kitab2
       Ahlussunnah hingga sampai kitab Wahabi sekalipun agar terlihat
       mana golongan yg benar dan mana golongan yang salah. Semoga kita
       dapat kenal lebih dekat lagi demi persatuan Islam dan antar
       Mazhab.

       Afwan Habib, inilah kajian ilmiah yang didapat dari kitab-kitab
       besar Ahlussunnah Wal Jama'ah. Semoga dapat dikaji dengan akal
       sehat dan hati yang bersih, dan juga terlepas dari bebagai bentuk
       fanatisme kemazhaban di dalam Islam ini demi terungkapnya Hak dan
       Bathil didalam kehidupan umat Islam.

                | | ==========

  munzir   Re:sahabat syiah - 2008/01/29 09:30 Alaikumsalam warahmatullah
       wabarakatuh,
  
       Kesejukan Rahmat Nya dan Keindahan Dzat Nya swt semoga selalu
       menaungi hari hari anda dg kebahagiaan,

       Saudaraku yg kumuliakan,
       masya Allah.., sangat dalam sekali kebencian syiah terhadap
       keluarga Rasulullah saw, bukankah Abubakar shiddiq ra adalah
       mertua beliau saw?

       Abubakar, Umar, Ustman, dan Ali radhiyallahu 'anhum adalah
       keluarga Rasulullah saw, karena Abubakar ra adalah mertua Rasul
       saw, dan Umar bin Khattab ra adalah mertua Rasul saw, dan Utsman
       bin Affan ra adalah menantu Rasul saw, demikian pula Ali bin Abi
       Thalib kw adalah menanti Rasul saw.
       kita kupas satu persatu :
       1. Khalifah Abubakar shiddiq ra
       masalah tanah fadak riwayat Imam Bukhari ini, jangan anda
       terjemahkan dengan hawa nafsu, fahami dulu syarah tentang hadits
       itu,

       kita lihat syarh tentang hadits ini, Berkata Al Hafidh Al Imam Ibn
       Hajar didalam kitabnya Fathul Baari Bisyarah Shahih Bukhari :
       Bahwa Fathimah ra marah bukan karena ditolak, namun karena
       Abubakar shiddiq ra mendengarnya bukan dari Rasul saw namun dari
       orang lain, dan berkata Imam Ibn Hajar pada halaman yg sama :
       diriwayatkan oleh Al Baihaqiy dari Assya'biyy bahwa kemudian
       Abubakar shiddiq ra menjenguk Fathimah ra, dan berkata Ali bin Abi
       Thalib kw kepada Fathimah ra : "Wahai Fathimah, Ini Abubakar mohon
       izin menghadapmu..", maka berkata Fathimah ra : apakah kau
       mengizinkannya? (lihat akhlak Istri terhadap suami, tak mau
       menemui tamu walaupun khalifah kecuali dengan izin suaminya) , Ali
       kw berkata : betul,
       maka Fathimah ra mengizinkan Abubakar shiddiq ra menjumpainya,
       lalu Abubakar shiddiq ra meminta maaf dan ridho pada Fathimah ra,
       hingga Fathimah ra ridho padanya.

       dan riwayat ini menyelesaikan permasalahan dan anggapan permusuhan
       Abubakar ra dengan Fathimah ra.
       (Fathul Baari Bisyarah Shahih Bukhari Bab Fardhul Khumus)

       dan berkata para Muhadditsin, bahwa menghindarnya fathimah ra dari
       Abubakar dan tak mau bicara lagi dg nya adalah menghindari
       pembahasan tentang hal yg sama.

       dijelaskan pula oleh Imam Nawawi bahwa masalah tanah fadak yg tak
       dirubah oleh Abubakar ra itu diteruskan hingga dimasa Khalifah Ali
       bin Abi Thalib kw pun demikian, tidak dirubah, maka jika Abubakar
       ra salah dalam hal ini atau Umar ra, mestilah Utsman ra
       mengubahnya, atau mestilah Ali bin Abi Thalib kw mengubahnya,
       namun ternyata hal itu tetap diberlakukan di masa Ali bin Abi
       Thalib kw.

       tentunya penentangan masalah ini merupakan penentangan pula pada
       keputusan Imam Ali bin Abi Thalib kw yg tidak merubahnya, tentunya
       mereka dalam kebenaran dan syiah lah yg tertuduh.

       Abubakar shiddiq ra berkata : "Berbaktilah kepada Rasulullah saw
       dengan memperhatikan keluarganya (Shahih Bukhari Bab Manaqib
       ALhasan walhusein).

       2. Khalifah Umar bin Khattab ra
       dalam hadits itu, anda telah jauh memfitnah Amirul mukminin Umar
       bin Khattab ra, lihatlah matan hadits, bahwa Ibn Abbas ra yg
       mengatakan bahwa Rasul saw telah sakit parah, itu ucapan Ibn Abbas
       ra, bukan ucapan Umar ra, maka melihat keadaan itu Umar ra tak
       tega Rasul saw harus sibuk pula menulis wasiat, sehingga ia
       berkata : "tidak perlu..,cukup Alqur;an..", karena ia sangat tidak
       tega melihat keadaan Rasul saw yg sudah sangat parah, dan ia pun
       kemudian berkata : keadaan Rasul saw sudah parah..!, ini adalah
       cinta dan takdhim Umar ra kepada Rasul saw.

       sebagaimana dijelaskan oleh Al Hafidh Imam Ibn Hajar dalam syarah
       hadits ini : "Jika hal itu merupakan wasiat penting, maka Rasul
       saw akan menulisnya kemudian, karena saat itu Rasul saw tidak
       langsung wafat, namun masih berlangsung beberapa hari dan keadaan
       beliau membaik sesudah kejadian itu yaitu beberapa sebelum
       wafatnya, maka mestilah Rasul saw menuliskannya jika hal itu
       memang mesti disampaikan, ternyata Rasul saw tak menuliskannya.

       dan berkata pula Imam Ibn Hajar Al Asqalaniy dalam halaman yg
       sama, bahwa salah satu hikmah perbuatan Khalifah Umar ra itu
       adalah juga menutup kemungkinan fitnah dari munafikin, karena akan
       menjadi sebab sangkalan dan fitnah oleh orang orang munafik bahwa
       Rasul saw menulisnya dalam keadaan setengah sadar (Fathul Baari
       Bisyarah Shahih Bukhari Bab Manaqib)
       seluruh sanggahan anda terhadap Khalifah Umar bin Khattab ra telah
       dijawab oleh Imam Ali kw, sebagaimana riwayat berkata Ibn Abbas ra
       ketika Umar bin Khattab ra telah wafat dan direbahkan
       diranjangnya, maka orang orang berdesakan mendoakannya, dan
       menyalatkannya sebelum diangkat, dan aku (ibn Abbas ra) berada
       diantara mereka, tanpa kusadari maka seorang lelaki memegang
       pundakku, ternyata Ali bin Abi Thalib (kw), maka ia mengucapkan
       tarahham (mengucap Allah yarhamhu/Allah merahmatinya), dan ia (Ali
       kw) berkata : Tiadalah seseorang yg meninggalkanku (wafat) yg
       lebih kuinginkan aku seperti amalnya, kecuali engkau (wahai Umar),
       Demi Allah.., sungguh perkiraanku Allah telah menjadikanmu bersama
       dua sahabatmu (Khalifah Abubakar ra dan Rasulullah saw), dan telah
       sering kudengar Nabi saw berkata : Aku berangkat bersama Abubakar
       dan umar, aku datang bersama Abubakar dan Umar, aku keluar bersama
       abubakar dan umar (Shahih Bukhari bab Manaqib Umar ra).
       Berkata Imam Ibn Hajar dalam syarah hadits ini menukil hadits
       shahih lainnya bahwa yg dimaksud Ali kw adalah tiada orang yg
       lebih afdhal amalnya saat itu (setelah wafatnya Rasul saw dan
       ABubakar) yg lebih afdhal amalnnya dari Umar ra (Fathul Baari
       Bisyarah Shahih Bukhari Bab Manaqib Umar ra)

       Kalau Umar bin Khattab ra ini penjahat sebagaimana fitnah orang
       syiah, sungguh Imam Ali kw telah mendambakan memiliki amal seperti
       amal Khalifah Umar ra.
       Mana yg akan anda pegang?, kesaksian Imam Ali kw atau fitnahan
       syiah..?

       3. Khalifah Utsman bin Affan ra
       Berkata Abi Musa ra : Rasul saw masuk ke sebuah ruangan dan
       menyuruhku menjaga dipintunya, lalu datanglah Abubakar ra dan aku
       mohon izin pada Rasul saw kukatakan abubakar datang, maka Rasul
       saw berkata persilahkan ia masuk dan beri kabar gembira ia dengan
       sorga, lalu datang Umar ra dan Utsman dg ucapan Rasul saw yg sama
       (Shahih Bukhari Bab Manaqib Utsman ra).
       Jelas sudah Rasul saw menyaksikan bahwa ketiga orang tsb adalah
       ahli sorga, sudah diberi kabar tentang sorga jauh sebelum mereka
       wafat.
       Demikian pula kita Rasul saw mendaki gunung uhud bersama Abubakar
       ra dan Umar ra dan Utsman ra, lalu Gunung uhud berguncang, maka
       Rasul saw berkata : Tenanglah wahai Uhud, sungguh diatasmu adalah
       Nabi, shiddiq, dan dua orang syahid (Shahih Bukhari Manaqib
       Utsman ra).
       Ketika datang seseorang pada Ibn Umar ra dan berkata : tahukah kau
       bahwa Utsman bin Affan ra tidak ikut perang Uhud?, Ibn Umar
       berkata : betul, lalu orang itu berkata lagi : tahukah kau bahwa
       Utsman tidak hadir perang Badr?, Ibn Umar ra berkata : betul, lalu
       orang itu berkata lagi : tahukah kau bahwa Utsman tidak hadir Bai 
       aturridhwan..?, ibn Umar berkata : betul.
       Lalu Ibn Umar berkata : kemarilah.., mengenai ketidak hadirannya
       pada perang Uhud maka sungguh Allah telah memaafkannya, mengenai
       ketidak hadirannya pd perang Badr adalah karena ia menjaga putri
       Rasul saw yg sedang sakit, dan ketidak hadirannya di Bai 
       aturridhwan saat itu adalah karena Rasul saw mengutusnya ke
       Makkah, dan maka saat Bai;aturridhwan maka Rasul saw berkata : Ini
       adalah tangan Utsman (seraya mengangkat tangan kanannya) lalu
       menyatukan kedua tangannya seraya bersabda : ini untuk kesaksian
       bai;at Utsman (Shahih Bukhari bab Manaqib Ustman ra)
       Alangkah indahnya tangan Utsman ray g telah diwakili oleh tangan
       Rasul saw dalam Bai;aturridhwan,
       Demikianlah riwayat riwayat shahih dan tsiqah, dengan inilah Imam
       Imam Ahlul Bait tak henti hentinya mengucap Radhiyallahu anhu
       pada sahabat khususnya Khulafa Urrasyidin
       Kalau versi syiah tampaknya mertua dan menantu Rasul saw
       berkhianat setelah wafatnya Rasul saw, mereka samakan dengan
       cerita raja raja Persia kafir atau raja raja fir aun yg setelah
       wafat rajanya maka hancur leburlah keluarga dengan perebutan
       kekuasaan dan kelicikan, mirip sinetron masa kini, rebutan tanah
       wares, rebutan jabatan, rebutan kekuasaan,

       masya Allah busuknya akidah syiah terhadap sejarah islam.

       Mereka tak membahas apa apa selain caci maki dan laknat.., inikah
       pengikut ahlulbait..?

       Mana sanad kalian terhadap ahlulbait..?,
       mana perbuatan kalian yg mencontoh Ahlulbayt..?,

       maka tidak bisa disalahkan jika orang mengatakan syiah ini ciptaan
       Yahudi, memang diciptakan untuk menghancurkan islam, hingga semua
       murid dan keluarga Rasul saw adalah terlaknat dan kafir, Cuma
       beberapa gelintir saja yg bukan terlaknat.

       Duh..

       wahai yg mengaku pengikut Imam Ali kw, ketahuilah Imam Ali kw
       memuliakan Umar ra dan Abubakar ra,
       Imam Ali kw melarang mencaci Muawiyah dan pengikutnya,

       wahai yg Mengaku Ummat Muhammad saw.., Sungguh Nabimu Muhammad saw
       menyaksikan bahwa ABubakar, Umar, Ustman radhiyallahu'anhum adalah
       penduduk sorga, shiddiq dan syahid..

       siapa nabi kalian..?

       siapa Imam Kalian..?

       siapa guru guru kalian..?

       siapa yg kalian panut..?

       dengarkan sabda Muhammad Rasulullah saw : "Jangan kalian caci
       sahabat sahabatku, sungguh jika kalian menginfakkan segunung uhud
       emaspun belum menyamai segenggam tangan mereka! (Shahih Bukhari).

       walillahittaufiq

       Forum silahturahmi jama'ah Majelis Rasulullah, klik disini http://
       groups.yahoo.com/group/majelisrasulullah

       Peduli Perjuangan Majelis Rasulullah saw
       No rekening Majelis Rasulullah saw:
       Bank Syariah Mandiri
       Atas nama : MUNZIR ALMUSAWA
       No rek : 061-7121-494
       
                | | ==========

  satala   Re:sahabat syiah - 2008/02/09 01:11 munzir tulis:
       
  
       2. Khalifah Umar bin Khattab ra
       dalam hadits itu, anda telah jauh memfitnah Amirul mukminin Umar
       bin Khattab ra, lihatlah matan hadits, bahwa Ibn Abbas ra yg
       mengatakan bahwa Rasul saw telah sakit parah, itu ucapan Ibn Abbas
       ra, bukan ucapan Umar ra, maka melihat keadaan itu Umar ra tak
       tega Rasul saw harus sibuk pula menulis wasiat, sehingga ia
       berkata : "tidak perlu..,cukup Alqur;an..", karena ia sangat tidak
       tega melihat keadaan Rasul saw yg sudah sangat parah, dan ia pun
       kemudian berkata : keadaan Rasul saw sudah parah..!, ini adalah
       cinta dan takdhim Umar ra kepada Rasul saw.

       sebagaimana dijelaskan oleh Al Hafidh Imam Ibn Hajar dalam syarah
       hadits ini : "Jika hal itu merupakan wasiat penting, maka Rasul
       saw akan menulisnya kemudian, karena saat itu Rasul saw tidak
       langsung wafat, namun masih berlangsung beberapa hari dan keadaan
       beliau membaik sesudah kejadian itu yaitu beberapa sebelum
       wafatnya, maka mestilah Rasul saw menuliskannya jika hal itu
       memang mesti disampaikan, ternyata Rasul saw tak menuliskannya.

       dan berkata pula Imam Ibn Hajar Al Asqalaniy dalam halaman yg
       sama, bahwa salah satu hikmah perbuatan Khalifah Umar ra itu
       adalah juga menutup kemungkinan fitnah dari munafikin, karena akan
       menjadi sebab sangkalan dan fitnah oleh orang orang munafik bahwa
       Rasul saw menulisnya dalam keadaan setengah sadar (Fathul Baari
       Bisyarah Shahih Bukhari Bab Manaqib)...

       

       Assalmualaikum wr wb..

       Semoga Allah SWT Selalu memudahkan segala urusan habibana baik
       dunia maupun di akhirat.. Amiin..

       Ya habibana.. didalam jawaban habib mengatakan bahwa nabi mau
       menulis wasiat..??

       1. Bukannya nabi bersifat ummi (tidak bisa baca dan tulis) ?
       2. jika ana salah... tlg di jelaskan mksd ummi terhadap nabi
       Muhammad SAW. ?

       Terima kasih banyak ya habibana ... atas perhatiannya thd umat.
       Doakan saya supaya bisa mempunyai keturunan yg mengajarkan kalimat
       Tauhid dan membawa risalah Muhammad SAW... Amiin ...

                | | ==========

  munzir   Re:sahabat syiah - 2008/02/09 01:45 Alaikumsalam warahmatullah
       wabarakatuh,
  
       Kesejukan Rahmat Nya dan Keindahan Dzat Nya swt semoga selalu
       menaungi hari hari anda dg kebahagiaan,

       Saudaraku yg kumuliakan,
       betul, Nabi adalah tidak membaca dan menulis, maksud hadits tsb
       adalah Rasul saw minta dibawakan kertas dan pena, untuk meng imla/
       mendiktekan wasiat yg akan ditulis oleh sahabat.

       Rasul saw tidak membaca dan menulis, demikian makna kalimat Ummiy.

       Demikian saudaraku yg kumuliakan, semoga sukses dg segala cita
       cita, semoga dalam kebahagiaan selalu,

       Wallahu a'lam

       Forum silahturahmi jama'ah Majelis Rasulullah, klik disini http://
       groups.yahoo.com/group/majelisrasulullah

       Peduli Perjuangan Majelis Rasulullah saw
       No rekening Majelis Rasulullah saw:
       Bank Syariah Mandiri
       Atas nama : MUNZIR ALMUSAWA
       No rek : 061-7121-494
       
                | | ==========

sumber
http://arsip.majelisrasulullah.org/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=34&func=view&id=11632
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments